Senaste version av HSLF-FS 2016:3 Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar

Observera att det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2018:13

Senaste lydelse: Gäller från och med: 2018-06-01

Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter. Uppgiftsskyldighet

2 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om barn och unga som under föregående år har varit föremål för

1. nämndens åtgärder enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av vistelse i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende och stödboende, eller
2. åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. (HSLF-FS 2016:22)

3 § Uppgifterna ska lämnas i enlighet med vad som framgår av bilagan. Uppgifterna ska lämnas senast den 1 februari varje år och avse förhållanden under närmast föregående kalenderår.

4 § Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen genom myndighetens elektroniska tjänster för filöverföring. (HSLF-FS 2018:13)

Undantagsbestämmelse

5 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Övergångsbestämmelser

1. Denna författning (HSLF-FS 2016:22) träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för inlämnande av statistiska uppgifter om insatser för barn och unga som avser tid före den 1 januari 2017.

________________

Denna författning (HSLF-FS 2016:3) träder i kraft den 1 januari 2017.

I HSLF-FS 2016:2 upphävs 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter.

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: