Bartters syndrom och Gitelmans syndrom

Synonymer Primär renal tubulär hypokalemisk metabolisk alkalos, Hyperprostaglandin E-syndromet, Familjär hypokalemi-hypomagnesemi
ICD-10 Bartters syndrom E26.8, Gitelmans syndrom E83.4
Senast reviderad 2016-06-07

Sjukdom/tillstånd

Bartters syndrom och Gitelmans syndrom är två ärftliga sjukdomar som innebär att njurarnas förmåga att hantera kroppens saltbalans påverkas. Syndromen är närbesläktade, men symtomen varierar mycket.

Bartters syndrom finns i fyra olika varianter, typ1-4. Typ 1, 2 och 4 innebär svår sjukdom. Typ 1 och 2 kallas prenatala former, eftersom barn med dessa typer av syndromet har nedsatt njurfunktion redan i fosterlivet. Typ 1 innebär stor vätske- och saltförlust de första levnadsveckorna. Symtomen vid typ 2 är liknande men oftast lindrigare. Den allvarligaste formen, typ 4, innebär svår njursvikt mellan ett och tre års ålder. Intellektuell funktionsnedsättning förekommer främst vid typ 4. Barn med denna form är också döva från födseln. Typ 3 är den klassiska formen av syndromet. Denna form är lindrigare än övriga och visar sig oftast under 1-2 årsåldern i form av tillväxthämning. Barn med typ 3 får ofta smärtor och svaghet i musklerna samt besvär med trötthet när de blir äldre. Vissa barn med denna form har dock knappt märkbara symtom.

De svåra formerna av Bartters syndrom kräver många sjukvårdsinsatser samt vid typ 4 habiliteringsinsatser. Vid lindriga former handlar det främst om att förhindra vätskebrist och att behandla försämrad njurfunktion.

Symtomen vid Gitelmans syndrom är oftast lindriga. Enstaka personer kan ha mer uttalade symtom. Det förekommer att vissa inte har några symtom alls och inte heller påverkas av sin sjukdom. Symtomen brukar vanligtvis visa sig i tonåren i form av muskelsvaghet och muskelkramper, ibland tillsammans med buksmärtor, illamående och trötthet.

Eftersom Gitelmans syndrom medför olika grad av kalium- och magnesiumbrist behöver de flesta med syndromet tillskott av kalium, liksom tillskott av magnesium för att lindra muskelkramperna. Läkemedel som sänker blodets kaliumvärde och påverkar hjärtats retledningssystem bör användas med stor försiktighet.

Bartters syndrom beskrevs av den amerikanske läkaren Frederic Bartter i början av 1960-talet. Han rapporterade två barn med försenad motorisk och intellektuell utveckling, störd längdtillväxt, uttalad törst och rubbningar i vätskebalansen. I slutet av 1970-talet förstod man att grundorsaken till sjukdomen var en nedsättning i njurens förmåga att behålla salt, och snart noterades också att det både fanns de som var sjuka före födseln och de som insjuknade senare och lindrigare. Den amerikanske läkaren Hillel J Gitelman beskrev det tillstånd som kom att få hans namn 1966, efter att han hade undersökt två vuxna systrar med brist på kalium och magnesium.

Förekomst

Bartters syndrom och Gitelmans syndrom är båda ungefär lika ovanliga och finns hos 1-2 personer per 100 000 invånare, vilket innebär att det finns sammanlagt mellan 100 och 200 personer med sjukdomarna i Sverige. Bartters syndrom och Gitelmans syndrom finns över hela världen.

Orsak

Båda syndromen orsakas av en förändring (mutation) i någon av de gener som är en mall för tillverkningen av (kodar för) vissa proteiner som ingår som delar av jonkanaler i njurens tubuli (små rör). Jonkanalerna sköter transporten av natrium-, kalium- och kloridjoner över cellmembraner.

Cellmembran med en öppen och en stängd natriumjonkanal.

Jonkanaler.

Bartters syndrom delas in i typ 1-4 utifrån vilket protein som är förändrat, se tabell nedan. Det protein som är förändrat vid Bartter typ 4 har också en funktion i innerörat, vilket medför att barn med denna form föds döva.

Tabell. Gener som när de är muterade orsakar Bartters syndrom och Gitelmans syndrom.
Syndrom Gen Protein Lokalisation
Bartters syndrom typ 1 SLC12A1 NKCC2 15q15-21
Bartters syndrom typ 2 KCNJ1 KCNJ1 (ROMK) 11q24
Bartters syndrom typ 3 CLCNKB ClC-Kb 1p36.13
Bartters syndrom typ 4 BSND barttin 1p32.3
Gitelmans syndrom SLC12A3 NCC 16q13

Njurarna har många funktioner. De renar blodet från avfallsprodukter, reglerar blodtrycket och ser till att kroppens innehåll av vatten, salter och spårämnen är i balans. Varje njure är uppdelad i ungefär en miljon funktionella enheter, nefron. Ett nefron består av ett blodkärlnystan (glomerulus, plural glomeruli) och ett rörsystem (tubulus, plural tubuli). I glomeruli filtreras blodet så att blodkropparna och blodets proteiner behålls i blodkärlen och det mesta av vätskan med dess innehåll av salter och spårämnen släpps ut i tubuli. I tubuli tas denna så kallade primärurin om hand, och allt som inte är avfallsprodukter återupptas till blodkärlen, se figur 2. Om inte tubuli fungerade alls skulle en vuxen människa behöva kissa närmare hundra liter per dag och saltbalansen skulle gå över styr, med livshotande konsekvenser.

Njure i genomskärning med glomerulus, tubulus, glomerulära basalmembranet och samlingsrör.

Njure i genomskärning.

Natrium och kalium är viktiga grundämnen i kroppen. Njurarna är inställda på att prioritera att inte för mycket natrium släpps ut i urinen, eftersom natriumhalten avgör hur stort kroppens vätskeinnehåll är. Till sin hjälp har njuren bland annat hormonerna renin och aldosteron, som ser till att natrium tas upp från primärurinen och kalium släpps ut i urinen. Kalium gör urinen sur, vilket i sin tur leder till att blodet blir mer basiskt (förhöjt pH-värde). Kroppens innehåll av andra ämnen, som kalcium och magnesium, styrs också av njurarnas tubuli. Hur mycket av dessa ämnen som behålls eller förloras i urinen är kopplat till natriumbalansen.

Gemensamt för Bartters syndrom och Gitelmans syndrom är att förmågan att ta upp natrium från primärurinen i tubulis mellersta del är störd. Detta kompenseras till större eller mindre del av att mer av renin och aldosteron utsöndras, vilket får tubulis sista del att ta upp mer natrium och i stället släppa ut kalium och syra i urinen. Konsekvensen av detta blir att blodets pH-värde tenderar att bli högt och njurarnas förmåga att koncentrera urinen minskar. Sjukdomarna kännetecknas därför av en varierande grad av kaliumförluster, urinproduktion och ökad törst och ett högt pH-värde i blodet. Kalk- och magnesiumbalansen påverkas också.

Orsaken till den intellektuella funktionsnedsättningen som några barn med Bartters syndrom har, framför allt vid typ 4, är delvis oklar. En möjlig orsak skulle kunna vara att det förändrade proteinet har funktioner i nervsystemet också. Svår sjukdom i nyföddhetsperioden kan dessutom påverka hjärnan och därmed barnets utveckling.

Ärftlighet

Både Bartters syndrom och Gitelmans syndrom ärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att båda föräldrarna är friska bärare av en muterad gen. Vid varje graviditet med samma föräldrar är sannolikheten 25 procent att barnet får den muterade genen i dubbel uppsättning (en från varje förälder). Barnet får då sjukdomen. Sannolikheten för att barnet får den muterade genen i enkel uppsättning är 50 procent. Då blir barnet, liksom föräldrarna, frisk bärare av den muterade genen. Sannolikheten att barnet varken får sjukdomen eller blir bärare av den muterade genen är 25 procent.

Ärftlighetsmönstret vid autosomal recessiv nedärvning.

Autosomal recessiv nedärvning.

Om en person med en autosomalt recessivt ärftlig sjukdom, som alltså har två muterade gener, får barn med en person som inte har den muterade genen ärver samtliga barn den muterade genen i enkel uppsättning. De får då inte sjukdomen. Om en person med en autosomalt recessivt ärftlig sjukdom däremot får barn med en frisk bärare av den muterade genen i enkel uppsättning är sannolikheten 50 procent att barnet får sjukdomen. Sannolikheten för att barnet blir frisk bärare av den muterade genen är också 50 procent.

Symtom

Det finns fyra varianter av Bartters syndrom. Typ 1, 2 och 4 ger symtom från födseln och innebär svår sjukdom. Symtomen vid typ 3 visar sig vanligen under 1-2-årsåldern eller är i enstaka fall knappt märkbara.

Bartters syndrom typ 1, 2 och 4

Barn med typ 1 och 2 har förändringar i njurfunktionen redan under fosterlivet. Detta medför ökad urinproduktion, som leder till att det bildas för mycket fostervatten. Barnen föds ofta för tidigt, vilket i sig medför ökade risker. De första levnadsdagarna och -veckorna förlorar barnet mycket vätska och salter. Om inte vätske- och saltförlusterna ersätts finns risk för rubbningar i hjärtat (arytmi) eller allvarlig vätskebrist.

En del barn med Bartters syndrom kan ha speciella ansiktsdrag med bred panna samt stora ögon och öron.

Rubbningarna i vätske- och saltbalansen kvarstår hela livet, vilket innebär att personer med sjukdomen kissar mycket och behöver dricka mycket. Hos en del, framför allt vid typ 4, finns en risk att njurarnas förmåga att rena blodet från restprodukter gradvis minskar, vilket leder till njursvikt. Njursvikten kan uppkomma under de tre första levnadsåren och vara måttlig eller så svår att barnen behöver dialys eller njurtransplantation. Beroende på hur allvarlig njursvikten är medför den olika svåra följdtillstånd, till exempel tillväxthämning, blodbrist och rubbningar i kalkbalansen.

Den nedsatta förmågan att koncentrera urinen leder till ökad törst och risk för vätskebrist. Uttorkningen kan ge förstoppning eller perioder med oklar feber. Vid typ 1 och 2 har barnen oftast en ökad kalkutsöndring i urinen, som kan orsaka kalkinlagringar i njurarna. Detta påverkar i sin tur njurfunktionen negativt.

Intellektuell funktionsnedsättning förekommer i första hand vid typ 4. Barnet har då en generellt nedsatt kognitiv förmåga. Det innebär svårigheter med abstrakt och teoretiskt tänkande som är så omfattande att förmågan att lära sig, planera och utföra saker samt att lösa problem är nedsatt. I kombination med nedsatt förmåga att kommunicera innebär detta svårigheter att socialt och praktiskt klara av sin vardag. Svårigheterna varierar avsevärt både beroende på graden av intellektuell funktionsnedsättning (lindrig, måttlig eller svår) och grad av påverkan på till exempel språk och tal, motorik, koncentrationsförmåga, uppmärksamhet, syn och hörsel.

Vid Bartters syndrom typ 4 är barnen också alltid döva från födseln.

Eftersom längdtillväxten ofta bromsas är det vanligt att barn med typ 1 och 4 är kortväxta i vuxen ålder, framför allt om de utvecklar njursvikt. Barn med typ 2 har ibland lindrigare symtom.

Bartters syndrom typ 3

Vid typ 3 visar sig oftast de första symtomen under 1-2 årsåldern men ibland dröjer det längre. En del har lindriga symtom.

Längdtillväxten är ofta dålig. Äldre barn besväras ofta av muskelsmärtor, muskelsvaghet och trötthet. Puberteten kan vara försenad. Vissa barn har ökad törst och urinproduktion. Barnen vill dricka ofta och mycket hela dygnet samt kissar mycket, vilket innebär stor risk för vätskebrist. Tecken på detta är förstoppning, illamående, kräkningar och feber. Många barn känner också stort behov av att äta salt.

Det finns personer med denna typ av syndromet som i vuxen ålder knappt har några märkbara symtom.

Gitelmans syndrom

Vid Gitelmans syndrom är symtomen vanligtvis färre och lindrigare än vid Bartters syndrom. Många med Gitelmans syndrom har lindriga symtom, men mer påtagliga symtom kan förekomma. En del personer har inga symtom och påverkas inte av sin sjukdom. Symtomen brukar starta i tonåren. Typiskt är periodiskt återkommande muskelsvaghet och muskelkramper, ibland kombinerade med buksmärtor och illamående. Muskelsymtomen beror på magnesiumbrist och brukar vara mest besvärande i samband med magsjuka, eftersom magnesium förloras genom kräkningar och diarré. Ett annat vanligt symtom är övergående känselbortfall i ansiktet. En del personer med Gitelmans syndrom känner sig allmänt trötta eller lätt uttröttbara. Enstaka personer kan ha en besvärande trötthet. Man är i regel inte törstigare än friska personer.

I vuxen ålder kan man drabbas av svullnad och ömhet över leder på grund av falsk gikt (kondrokalcinos) till följd av utfällning av kalkkristaller i lederna.

Diagnostik

Typiskt för både Bartters och Gitelmans syndrom är brist på kalium och ett förhöjt pH-värde i blodet. Urinen innehåller höga koncentrationer av natrium och kalium. Mätningar av hormonerna renin och aldosteron i blod visar ofta förhöjda värden.

Diagnosen bekräftas med DNA-analys.

I samband med att diagnosen ställs är det viktigt att familjen erbjuds genetisk vägledning, vilket innebär information om sjukdomen och hur den ärvs. Bedömning av sannolikheten att få fler barn med samma syndrom ingår också, liksom information om vilka möjligheter till diagnostik som då finns. Om mutationen i familjen är känd finns det för många ärftliga sjukdomar möjlighet till anlagsbärar- och fosterdiagnostik, liksom preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) i samband med provrörsbefruktning.

Bartters syndrom typ 1, 2 och 4

Nivåerna av natrium, kalium och klorid i blod och urin är onormala, med höga värden i urin och låga värden i blod. De onormala värdena påvisas redan under nyföddhetsperioden, med undantag för att kaliumvärdet i blod vid typ 2 under den första levnadsveckan kan vara extremt hög. Kalkhalten i urinen kan också vara hög, framför allt vid typ 2. Hörseltester kan redan under nyföddhetstiden visa att barn med typ 4 är döva. Kalkinlagringar i njurarna kan påvisas med ultraljud. Njursvikt diagnostiseras med blodprover och filtrationsmätningar (clearance).

Bartters syndrom typ 3

Samma onormala värden i blod och urin som vid typ 1, 2 och 4 finns men visar sig oftast senare. Kalkutsöndringen leder sällan till kalkinlagringar och njursten.

Gitelmans syndrom

Vid Gitelmans syndrom kan rubbningen i blodets pH-värde vara lindrig och ibland påvisas först vid upprepad provtagning. Däremot brukar kaliumvärdet vara lågt och halten av magnesium i blodet uttalat låg. Urinprover visar att onormalt mycket magnesium utsöndras i urinen. Ungefär hälften av alla med Gitelmans syndrom har lindriga förändringar i hjärtats retledningssystem, som upptäcks med elektrokardiografi (EKG).

Behandling/stöd

Det finns ingen botande behandling för Bartters syndrom och Gitelmans syndrom. Behandlingen varierar mellan syndromen och anpassas till symtomen svårighetsgrad.

Bartters syndrom typ 1, 2 och 4

I nyföddhetsperioden är det viktigast att ersätta den vätska och de salter som förloras i urinen och att noggrant övervaka så att det inte uppstår allvarlig uttorkning eller saltbalansrubbning. Förutom bröstmjölken ges extra vätska via ett blodkärl (intravenöst) eller i en tunn slang (sond) via näsan direkt ner i magsäcken. Både kalium och natrium brukar behöva tillföras, till en början ofta intravenöst men sedan via munnen flera gånger om dagen. Med rätt dosering uppstår inga biverkningar, och annars livshotande rubbningar av saltbalansen förebyggs.

Eftersom nyfödda med typ 2 ibland under den första levnadsveckan har alarmerande höga kaliumvärden kan de tillfälligt behöva behandlas med mediciner för att minska risken för allvarliga hjärtrytmrubbningar. Därefter kommer dessa barn att behöva tillskott av kalium dagligen.

Under den första tiden behöver barn noggrann övervakning på sjukhus. Blodprover tas varje dag, hjärtat kontrolleras med EKG och både vätskeintag och vätskeförluster mäts. Barnen är också i regel för tidigt födda, vilket i sig medför extra vård och övervakning för att förhindra komplikationer på grund av att organen inte är färdigutvecklade.

Ofta kan läkemedel som indometacin eller besläktade så kallade prostaglandinsyntetashämmare minska den överdrivna urinproduktionen och behovet av kaliumtillskott. Biverkningar i form av främst illamående eller påverkan på magslemhinnan förekommer, med magkatarr och magsår.

ACE-hämmare (angiotensin converting enzyme inhibitors, en sorts blodtrycksmediciner) kan också minska kaliumförlusten genom att motverka reninets effekter i njuren.

Trots tillskott av kalium går det ofta inte att uppnå helt normala nivåer i blodet, utan man får acceptera värden strax under normalgränsen. Detta brukar vara riskfritt så länge barnet inte drabbas av diarréer eller kräkningar eller får läkemedel som påverkar hjärtats retledningssystem. En del barn behöver också tillskott av magnesium.

Eftersom man vid Bartters syndrom riskerar att få vätskebrist, med allvarliga saltförluster som följd, är det viktigt att uppsöka sjukvård vid magsjuka för att säkra adekvat vätsketillförsel.

Hos en del personer med typ 1 och 3 minskar behovet av medicin i vuxen ålder.

Personer med sjukdomen som drabbas av njursvikt behöver ytterligare medicinering och annan behandling. Omfattningen av medicineringen beror på graden av njursvikt.

Den dövhet som barn med typ 4 har kan behandlas genom att barnet får kokleaimplantat. Ett kokleaimplantat består av en talprocessor (en liten dator) som sätts bakom örat och ett implantat som opereras in under huden, också bakom örat. Kokleaimplantatet omvandlar ljud till kodade elektriska impulser. Signalerna överförs via en elektrod till hörselnerven, varvid hjärnan tolkar dem som ljud. Innan kokleaimplantatet kan användas programmeras processorn individuellt för varje person. Med ett kokleaimplantat får barnet ofta förbättrad hörsel och lär sig ibland att kommunicera med tal. Den språkliga utvecklingen är beroende av barnets kognitiva förutsättningar. Barn som fötts döva opereras vanligen vid cirka ett års ålder. Det är viktigt att erbjuda även kompletterande kommunikationssätt, som teckenspråk.

Barn med typ 4 behöver habiliteringsinsatser, som också innefattar hörselhabilitering. I ett habiliteringsteam ingår yrkeskategorier som har kunskap om funktionsnedsättningar och deras effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling. Insatser sker inom det medicinska, pedagogiska, psykologiska, sociala och tekniska området. De består bland annat av utredning, behandling, utprovning av hjälpmedel, information om den egna funktionsnedsättningen och samtalsstöd. De omfattar också det samhällsstöd som finns att få samt råd inför bostads- och annan miljöanpassning. Föräldrar, syskon och andra närstående får också stöd. Familjen kan behöva hjälp med samordningen av olika insatser.

Habiliteringsinsatserna planeras utifrån de behov som finns. För barn med typ 4 är det viktigt med insatser för en fungerande kommunikation, eftersom goda möjligheter att kommunicera motverkar isolering. En språk- och kommunikationsutredning ligger till grund för val av alternativa kommunikationsvägar.

I vuxen ålder behövs fortsatta habiliteringsinsatser utifrån de behov som finns.

Bartters syndrom typ 3

Även personer med typ 3 behöver ofta dagligen tillskott av kalium. Många behöver också extra natrium och riskerar att drabbas av vätskebrist om de inte dricker tillräckligt. Liksom hos andra med Bartters syndrom är det inte alltid möjligt att uppnå helt normala kaliumvärden. Därför är det viktigt även för personer med typ 3 att vid magsjuka eller risk för vätskebrist tidigt söka sjukvård.

Gitelmans syndrom

Många med Gitelmans syndrom behöver ges tillskott av magnesium och kalium i tablettform. Behovet av tillskott är livslångt. Magnesium lindrar muskelkramperna och behöver ofta ges i 3-4 doser om dagen för att minska risken för biverkan i form av diarré. Normala magnesiumvärden går dock inte alltid att uppnå. Ofta bör dosen ökas under pågående infektioner, eftersom kroppen då förlorar extra mycket magnesium. Vid akuta muskelkramper kan magnesium ibland behöva ges direkt i blodet.

Vuxna med Gitelmans syndrom som har kondrokalcinos behöver tillskott av magnesium samt smärtlindrande och/eller inflammationshämmande läkemedel (NSAID, icke-steroida inflammationshämmande läkemedel), till exempel ibuprofen.

Övrigt

Vissa läkemedel sänker blodets kaliumvärde och påverkar hjärtats retledningssystem, till exempel astmamediciner som innehåller salbutamol och hjärt- och blodtrycksmediciner (betablockare). Det är viktigt att personer med Bartters och Gitelmans syndrom använder dem med stor försiktighet.

Personer med Bartters syndrom eller Gitelmans syndrom känner ofta spontant ett stort behov av salt mat och rekommenderas också att äta mat som innehåller mycket natrium och kalium. En dietist ger råd om lämplig kost.

Eftersom personer med Bartters syndrom och Gitelmans syndrom måste undvika vätskebrist är det olämpligt med extrem och långvarig fysisk aktivitet, liksom att vistas i varmt klimat.

Forskning

Internationellt bedrivs forskning för att testa nya läkemedel med förmåga att påverka saltförlust i njurarna.

Den europeiska databasen Orphanet samlar information om forskning som rör ovanliga diagnoser, www.orpha.net, sökord: bartter syndrome, gitelman syndrome.

Den amerikanska databasen ClinicalTrials.gov samlar information om kliniska studier, https://clinicaltrials.gov, sökord: bartter syndrome, gitelman syndrome.

Resurser

Kunskap om Bartters syndrom och Gitelmans syndrom finns främst på de njurmedicinska enheterna vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Operation av kokleaimplantat görs vid universitetssjukhusen.

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid alla universitetssjukhus. CSD tar emot frågor och kan ge vägledning och information om sällsynta diagnoser. Läs mer om respektive CSD på deras egna webbsidor:

Europeiska referensnätverk (ERN) samlar läkare och forskare som är experter på sällsynta sjukdomar och tillstånd. I de virtuella nätverken diskuteras diagnos och behandling för patienter från hela Europa. För mer information, se Europeiska kommissionen och Orphanet.

Resurspersoner

Resurspersonerna kan svara på frågor om Bartters syndrom och Gitelmans syndrom.

 

Barn

Docent Gianni Celsi, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala, telefon 018‑611 00 00, e‑post gianni.ennio.celsi@akademiska.se.

Docent Sverker Hansson, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, tel 031-342 10 00, e-post sverker.hansson@vgregion.se.

Docent Tryggve Nevéus, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala, tel 018-611 00 00, e-post tryggve.neveus@akademiska.se.

Överläkare Svante Swerkersson, Barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus Skövde, tel 0500-43 10 00, e-post svante.swerkersson@vgregion.se samt Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, tel 08-585 800 00, e-post svante.swerkersson@regionstockholm.se.

Vuxna

Överläkare Jan Melin, njurmedicinska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala e-post jan.melin@akademiska.se.

Intresseorganisationer

Många intresseorganisationer kan hjälpa till att förmedla kontakt med andra som har samma diagnos och deras närstående. Ibland kan de även ge annan information, som praktiska tips för vardagen, samt förmedla personliga erfarenheter om hur det kan vara att leva med ett sällsynt hälsotillstånd. Intresseorganisationerna arbetar också ofta med frågor som kan förbättra villkoren för medlemmarna, bland annat genom att påverka beslutsfattare inom olika samhällsområden.

Njurförbundet, telefon 08‑546 405 00, e‑post info@njurforbundet.se, njurforbundet.se.

Hörselskadades Riksförbund (HRF), telefon 08-457 55 00, e-post hrf@hrf.se, hrf.se.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för människor som lever med sällsynta diagnoser och olika funktionsnedsättningar, telefon 072‑722 18 34, e‑post info@sallsyntadiagnoser.se, sallsyntadiagnoser.se.

För många sällsynta hälsotillstånd finns det grupper i sociala medier där man kan kommunicera med andra som har samma diagnos och med föräldrar och andra närstående till personer med sjukdomen eller syndromet.

Databasen Orphanet samlar information om intresseorganisationer, framför allt i Europa, www.orpha.net, sökord: bartter syndrome, gitelman syndrome.

Kurser, erfarenhetsutbyte

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan (CSD i samverkan) har ett kalendarium på sin webbplats, med aktuella kurser, seminarier och konferenser inom området sällsynta hälsotillstånd, se csdsamverkan.se.

Ytterligare information

Till flera av diagnostexterna i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd finns en kort sammanfattning i pdf-format som kan laddas ner, skrivas ut och användas i olika sammanhang. Sammanfattningen återfinns högst upp på respektive sida.

Barn, ungdomar och vuxna med funktions­ned­sättningar kan få olika typer av stöd och insatser från samhället. För mer information, se Samhällets stödinsatser.

Personliga berättelser om hur det är att leva med ett sällsynt hälsotillstånd och mycket annan information finns ofta på intresseorganisationernas webbplatser (se under rubriken Intresseorganisationer). Ågrenskas webbplats har också personliga berättelser och filmer samt annan värdefull information, se agrenska.se.

Databaser

OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) 
www.omim.org
Sökord: bartter syndrome, gitelman syndrome

Orphanet, europeisk databas 
www.orpha.net 
Sökord: bartter syndrome, gitelman syndrome

Litteratur

Bartter FC, Pronove P, Gill R, MacCardle RC. Hyperplasia of the juxtaglomerular complex with hyperaldosteronism and hypokalemic alkalosis. A new syndrome. Am J Med 1962; 33: 811-828.

Gitelman HJ, Graham JB, Welt LG. A new familial disorder characterized by hypokalemia and hypomagnesemia. Tran Assoc Am Physicians 1966; 79: 221-235.

Kontorinis G, Giesemann AM, Iliodromiti Z, Weidemann J, Aljeraisi T, Schwab B. Treating hearing loss in patients with infantile Bartter syndrome. Laryngocope 2012; 122: 2524-2528.

Puricelli E, Bettinelli A, Borsa N, Sironi F, Mattiello C, Tammaro F et al. Long-term follow-up of patients with Bartter syndrome type I and II. Nephrol Dial Transplant 2010; 25: 2976-2981.

Seyberth HW. Pathophysiology and clinical presentations of salt-losing tubulopathies. Pediat Nephrol 2016; 31: 407-418.

Seyberth HW, Schlingmann KP. Bartter- and Gitelman-like syndromes: salt-losing tubulopathies with loop or DCT defects. Pediatr Nephrol 2011; 26: 1789-1802.

Medicinsk expert/granskare/redaktion

Medicinsk expert som skrivit textunderlaget är docent Tryggve Nevéus och docent Gianni Celsi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Revideringen av materialet har gjorts av docent Gianni Celsi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Berörda intresseorganisationer har getts tillfälle att lämna synpunkter på innehållet.

En särskild expertgrupp har granskat och godkänt materialet före publicering.

Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska i Göteborg ansvarar för redigering, produktion och publicering av materialet, se agrenska.se.

Frågor?

Kontakta Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska, telefon 031-750 92 00, e-post sallsyntahalsotillstand@agrenska.se.

 

Denna kunskapsdatabas ger information om sällsynta hälsotillstånd. Informationen är inte avsedd att ersätta professionell vård och är inte heller avsedd att användas som underlag för diagnos eller behandling.