Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Addiction Severity Index (ASI)

Addiction Severity Index (ASI) är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för användning i missbruks- och beroendeverksamhet. Den finns i två varianter, en grundintervju (ASI Grund) och en uppföljningsintervju (ASI Uppföljning).

Fler letar efter information om

Syfte, målgrupp och användningsområden

Huvudsyftet med ASI är att kartlägga den enskildes problemsituation. Det ger en grund för bedömning av hjälpbehovet och är ett verktyg för vidare vårdplanering. ASI-intervjun kan också användas för uppföljning och utvärdering i de fall båda intervjuerna har genomförts.

ASI-intervjun är avsedd för personer över 18 år med beroendeproblematik.

Med ASI Grund kan den enskildes situation och problem kartläggas. Det ger en grund för bedömning av individens hjälpbehov och för planering av vård och behandling. Om även ASI Uppföljning genomförs kan den enskildes situation och hjälpbehov följas upp.

ASI kan också användas för verksamhetsutveckling. Genom att göra ASI-intervjun på en grupp individer kan man bedöma gruppens situation och behov. Detta kan sedan användas för systematisk uppföljning på verksamhetsnivå. ASI kan användas för beskrivningar av populationer och som instrument för utvärderingar av olika metoder och behandlingsinsatser.

Metoden kan öka klientens eller patientens delaktighet i utredningsarbetet eftersom personens egna skattningar av oro och besvär samt bedömning av hjälpbehov är av relevans i ASI.

Användbarhet

ASI-intervjuns användbarhet i svensk socialtjänst har prövats i några studier. Dessa visar att både klienter och socialarbetare har en positiv inställning till intervjun, att den upplevs som värdefull och att acceptansen är god bland socialarbetare. (Engström & Armelius, 2002; Nyström, 2003; Engström C, 2005). Idag använder närmare 90 procent av Sveriges kommuner ASI.

Bidrar till transparens i verksamheten

Personer med missbruksproblematik är en särskilt utsatt grupp i samhället. Med ASI blir det tydligt för klienten eller patienten och den professionelle vilken information som bedöms och läggs som grund för beslut. På så vis bidrar ASI till ökad transparens i verksamheten.

Att införa ASI steg för steg

För att arbeta med ASI behövs utbildning, men det är oftast inte tillräckligt. Verksamheten behöver också formulera en plan både för införandet av ASI och det fortsatta arbetet.

Faserna nedan är tagna från implementeringsforskning och från erfarenheter i kommuner. Punkterna i de olika faserna är inte placerade i tidsordning.

Information om implementering på Kunskapsguiden

Prövande fas, inlärning

Innan man börjar arbeta med ASI bör man först göra en implementeringsplan. Planen bör innehålla förslag på hur arbetet ska organiseras och hur praktiska frågor ska lösas.

 • Skriv en implementeringsplan med vision, syfte och mål (realistiska och konkreta mål är lättare att följa upp).
 • Fatta beslut som gäller all personal – till exempel vem intervjuar?
 • Genomför ASI-utbildning för personal och gärna chef.
 • Gör en plan för hur man ska öva att intervjua.
 • Ordna IT-stöd.
 • Öva kodning och inmatning.
 • Bestäm vem som gör vad och när arbetet ska vara genomfört.
 • Följ upp implementeringsplanen regelbundet.

Genomförandefas

Det behövs också en god planering för att genomföra förändringen och arbeta med metoden. En skriven plan med rutin för utredningsarbetet ökar förutsättningen för att arbetet fortsätter även om personal eller chefer byts ut. Det underlättar också för ny personal att komma in i arbetet.

 • Gör en plan för systematisk användning av ASI – målgrupp, när man ska intervjua, vem som gör vad.
 • Undersök vad som behöver förändras i organisationen/rutiner för att kunna arbeta med ASI och genomför förändringen.
 • Skaffa hjälpmedel, t.ex. blanketter.
 • Gör en plan för hur ny personal ska utbildas i ASI.
 • Bestäm vem som är ansvarig för IT-stöd, kvalitet och gruppsammanställningar.
 • Gör ett flödesschema för utredningar med ASI.

Att vidmakthålla metoden

När mer än hälften av de professionella använder metoden på det sätt som avsetts kan man tala om att metoden är implementerad. Efter ytterligare ett till två år har det nya blivit rutin.

 För att uppnå och vidmakthålla ett klient/ patientsäkert arbete behöver man följa arbetet, och kunna skilja på problem eller förbättringsbehov som beror på implementeringsprocessen, på metoden i sig eller på kompetens, organisation och ledarskap.

Systematisk användning

Det är viktigt att arbetsledningen följer upp planen, efterfrågar ASI i enskilda ärenden och strävar efter informationen i ASI används i exempelvis vårdplanering och utredningar. Andra viktiga delar av arbetsledningens ansvar är se till att sammanställningar och resultat av gruppmaterial görs och att informationen används för att utvärdera och förbättra verksamheten.

 • Använder ASI-Grund enligt plan.
 • Använder ASI-Uppföljning enligt plan.
 • Återkopplar intervjuerna till klienterna/patienterna.
 • Använder materialet för bedömning och planering.
 • Sammanställer och analyserar gruppmaterial för klient- eller patientgrupper. Resultatet används för verksamhetsplanering, byggande av lokal kunskap med mera.
 • Återkopplar resultat till arbetsgruppen.
 • Genomför uppföljningsdagar i metod och process för arbetsgrupper och chefer.

ASI-utbildare i Sverige

För att använda ASI Grund och ASI Uppföljning krävs att man genomgått utbildning. Socialstyrelsen förvaltar och utvecklar ASI samt utbildar regionala ASI-utbildare. Utbildningen innehåller fyra kursdagar samt hemuppgifter med bland annat övningsintervjuer. Kontakta någon av utbildarna i din region för att få veta mer om utbildningarna och när de genomförs.

Blekinge län

Carolina Olsson
carolina.olsson@karlskrona.se

Dalarnas län

Ulf Kassfeldt
ukf@du.se
023-77 86 46

Jonna Lidman
jonna.lidman@borlange.se

Hanna Wasberg
hanna.wasberg@borlange.se

Gävleborgs län

Annica Gustafsson
annica.gustafsson@soderhamn.se

Roger Larsson
roger.2.larsson@gavle.se

Göteborg

Jacqueline Pejic
jacqueline.pejic@ale.se

Janita Vallius
janita.vallius@socialsydvast.goteborg.se

Emil Wijk
emil.wijk@rk.se
0734-332 223

Halland

Jenny Höst
jenny.host@halmstad.se
035-13 78 00

Jämtland

Eva Sundholm
eva.sundholm@ostersund.se

Jönköpings län

Anna Gustafsson
anna.gustafsson1@vetlanda.se
0383-972 58

Lotta Johansson
lotta.johansson@vaggeryd.se

Liselotte Karlsson
liselotte.karlsson@rlj.se
072-230 33 05

Adelin Mara
adelin.mara@jonkoping.se
036-10 63 30

Kalmar

Daniel Abrahamsson
daniel.abrahamsson@kfkl.se

Emma Sandell
emma.sandell@kalmar.se

Mia Sjölander
mia.sjolander@vastervik.se
0490-25 52 32

Kronobergs län

Jimmi Andersson
jimmi.andersson@kronoberg.se

Jessica Elmgren-Lindahl
jessica.elmgren-lindahl@vaxjo.se

Matilda Gustafsson
matilda.gustafsson@kronoberg.se

Anna Hamle
anna.hamle@kronoberg.se
0470-58 96 64
0470-431 00

Thomas Karlsson
thomas.karlsson@alvesta.se

Norrbotten

Jennie Akdeniz
jennie.akdeniz@pitea.se

Karolina Bromberg
karolina.bromberg@soc.lulea.se

Åsa Fjällström
asa.fjallstrom@pitea.se

Anita Holmqvist
anita.holmqvist@kalix.se
0923-656 54

 

Skåneregionen

Elin Cedergren
elin.cedergren@skaneskommuner.se

Malin Gunnarsson
malin.gunnarsson01@trelleborg.se

Sara Hjert
sara.hjert@helsingborg.se

Stockholms län

Carina Elvesjö
carina.elvesjo@nacka.se
08-718 75 25

Helene Jonasson
helene.jonasson@sollentuna.se
08-579 225 64

Lina Lennmark
lina.lennmark@sodertalje.se

Erika Martin
erika.martin@tyreso.se

Mia Nildersen
mia.nildersen@sodertalje.se

Stockholms stad

Kajsa Heinberg
kajsa.heinberg@stockholm.se

Södermanland

Anna Johansson
anna.johansson42@eskilstuna.se

Uppsala län

Katarina Hagström
katarina.hagstrom@uppsala.se
018-727 15 72

Maria Lantz
maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se

Sanna Åkervall
sanna.akervall@enkoping.se

Värmlands län

Linda Johansson
linda.johansson5@regionvarmland.se

Leif Martinsson
leif.martinsson@regionvarmland.se
0550-860 58
076-828 82 24

Västerbotten

Eva Book
eva.book@skelleftea.se
0910-71 23 29

Jenny Åkerlund
jenny.akerlund@skelleftea.se
0910-71 21 16

Västernorrland 

Josefina Dahlin
josefina.dahlin@sundsvall.se

Västmanland

Jenny Högmark
jenny.hogmark@vasteras.se

Minna Kuosmanen
minna.kuosmanen@vasteras.se
021-39 22 38

Beatrice Unander-Scharin
beatrice.unander-scharin@vasteras.se

Västra Götaland

Mari Larsson
Mari.Larsson@tidaholm.se

Örebro län

Elin Allberg
elin.allberg@orebro.se

Susanne Eriksson
susanne.eriksson@orebro.se
019-21 23 49

Östergötland

Nicklas Hultin
nicklas.hultin@motala.se

Eva Jakobsson
eva.e.jakobsson@norrkoping.se
011-15 15 88
070-714 92 08

Martina Langvik
martina.langvik@regionostergotland.se

Material till ASI

Här finns en ASI-manual och poängberäkningsverktyg som du kan använda i arbetet med ASI

Mer information om ASI 

Senast uppdaterad:
Publicerad: