Bostad först

Modellen Bostad först är vanlig i USA och har på senare år fått större uppmärksamhet i Sverige. Den bärande idén är att hemlösa personer omedelbart ska erbjudas en permanent bostad, utan att krav ställs på att de ska vara "redo för att bo”.

Målgrupp: Personer som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Personer som är hemlösa, ofta i kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem.

Syfte

Syftet med Bostad först är att nå och erbjuda en långsiktig boendelösning till hemlösa personer som ofta även har psykiska sjukdomar eller andra problem i form av beroende eller missbruk.

Innehåll och genomförande

Modellen innebär att hemlösa personer uppmuntras att själva definiera sina behov och mål. Personerna erbjuds sedan omedelbart, om de så önskar, ett eget boende. Erbjudandet ges utan några krav på att först genomgå psykiatrisk behandling eller uppvisa nykterhet och drogfrihet. I tillägg till det egna boendet erbjuds behandling och stöd. Även om boendeerbjudandet hör samman med en integrerad behandling, kan personen tacka ja till lägenheten, men tacka nej till behandling. Tryggheten i boendet hålls strikt isär från alla former av behandling. Motivationsarbete är dock en mycket viktig del i det behovsanpassade integrerade sociala stöd som ska omgärda personen.

I praktiken varierar program som kallas Bostad först, till exempel när det gäller vilka grupper av individer som får programmet, hur boendelösningarna ser ut och hur vård och stöd organiseras. Bostad först är snarare ett namn på en modell baserad på en filosofi än en manual.

Omfattning och intensitet

Omfattningen och intensiteten på det konkreta programmet beror på hur det genomförs. Bostad först-modellen utgår dock från att boendet ska vara långsiktigt.

Utbildning och licens

Uppgifter om utbildning och licens saknas.

Kunskap om insatsens effekter

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har sammanställt resultat av forskning om Bostad först och andra boendelösningar för hemlösa personer i en systematisk kartläggning. Bostad först finns med i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer från 2017.

Nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för missbruk och beroende

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

SBU har sammanställt resultat av forskning om hemlöshet i en systematisk översikt. I översikten har de jämfört insatser för hemlösa, och för de som riskerar att bli hemlösa, och därefter analyserat vilka effekter insatserna har på hemlöshet.

Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa (SBU.se)

SBU har även identifierat flera kunskapsluckor med olika utfall vid hemlöshet: Sökresultat på SBU.se

Referenser

  • Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011.
Senast uppdaterad:
Publicerad: