Egenkontroll

Den som bedriver verksamhet eller genomför åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska planera och kontrollera verksamheten löpande för att motverka och förebygga sådana verkningar.

För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Förordningen ställer bland annat krav på följande:

  • Det ska fastställas och dokumenteras vem i verksamheten som har det organisatoriska ansvaret för frågor som rör miljöbalken.
  • Det ska finnas rutiner för löpande kontroller av utrustning m.m.
  • Den som ansvarar för de frågor som rör miljöbalken ska löpande undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt.
  • Den som ansvarar för de frågor som rör miljöbalken ska dokumentera vilka kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.

Stöd för egenkontroll

Vid framtagning och granskning av en verksamhets program för egenkontroll kan förslagsvis följande frågor användas som utgångspunkt:

  • Varför finns just dessa rutiner?
  • Hur ofta tillämpas rutinerna?
  • Vad säkerställer rutinerna ur hälsoskyddssynpunkt?
  • Uppfyller rutinerna kraven i miljöbalken?
  • Är rutinerna kända av alla som är berörda?

Kontakt

Hälsoskydd
Publicerad: