Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Den som bedriver eller avser att starta en verksamhet som erbjuder estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar omfattas av ett flertal lagar och föreskrifter. Här hittar du information om vad som gäller.

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det nya regelverket gäller från och med den 1 juli 2021. Kompletterande bestämmelser till lagen finns i förordningen (2021:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Verksamheter som erbjuder dessa behandlingar omfattas förutom av den nya lagen och förordningen även av patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och patientskadelagen (1996:799) samt vissa bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därutöver gäller flera av Socialstyrelsens föreskrifter.

Här finns information om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som riktar sig till de verksamheter som erbjuder dessa behandlingar.

Stora delar av hälso- och sjukvårdens regelverk blir gällande

Den som bedriver eller avser att starta en verksamhet som erbjuder kirurgiska estetiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar omfattas från och med den 1 juli 2021 av ett flertal lagar och föreskrifter.

Verksamheter som erbjuder dessa behandlingar omfattas förutom av den nya lagen även av patientsäkerhetslagen, patientdatalagen och patientskadelagen samt vissa bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen.

Flera av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd blir också tillämpliga.

Relevanta föreskrifter och allmänna råd

Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar kan inte delegeras

Arbetsuppgifter med särskilda regler om vem som får utföra dem, och som inte har någon regel som tillåter delegering, får aldrig delegeras eller fördelas till någon som inte får göra arbetsuppgifterna.

I 8 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar framgår tydligt vilka kompetenskrav som gäller. För att få göra estetiska kirurgiska ingrepp ska du vara legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare och ha bevis om specialistkompetens inom den specialitet som är aktuell för det kirurgiska ingreppet. För att få utföra estetiska injektionsbehandlingar ska du vara legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

I lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar finns inga regler som tillåter delegering.

Vissa injektionsbehandlingar är undantagna

I 2 § förordningen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, undantas vissa estetiska injektionsbehandlingar från lagen. Dessa är:

  • tatueringar,
  • behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel) injiceras i huden genom användandet av nålfri teknologi, och
  • behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel, blod eller filler) ytligt injiceras i huden genom användandet av en nål eller något annat stickande verktyg.

Betänketid för kirurgiska ingrepp och injektioner

Betänketiden för ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska vara minst sju dagar. För en estetisk injektionsbehandling ska betänketiden vara minst två dagar. För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen. Detta framgår av 5 §
förordningen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska lämna sitt samtycke till att ingreppet eller behandlingen får utföras. Samtycke får lämnas först efter att betänketiden har gått ut, enligt 12 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Journalföring och personuppgiftsbehandling

När estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar utförs enligt den nya lagen ska patientdatalagen tillämpas. Det framgår av 6 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

EU:s dataskyddsförordning är det primära regelverket vid behandling av personuppgifter. Patientdatalagen kompletterar EU:s dataskyddsförordning och reglerar behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården samt skyldigheten att föra patientjournal och dess innehåll. Det finns kompletterande regler i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

En patientjournal ska bland annat innehålla uppgift om den information som lämnats till patienten. Den information som ska lämnas enligt 10 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska alltså dokumenteras. Patientjournalen ska också innehålla uppgift om samtycken och återkallade samtycken. Det samtycke som ska lämnas enligt 12 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska alltså dokumenteras.

Du kan läsa mer i Socialstyrelsens handbok Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården och webbplatsen Juridiskt stöd för dokumentation.

Sammanhållen journalföring inte tillåtet

Bestämmelserna om sammanhållen journalföring i 6 kap. patientdatalagen gäller inte inom de verksamheter som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Den som bedriver verksamhet enligt lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar får alltså inte ha så kallad direktåtkomst till personuppgifter om den enskilde som behandlas av en annan vårdgivare. Det framgår av 6 § andra stycket lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar och 6 kap. 1 § tredje stycket patientdatalagen enligt lydelsen som träder i kraft den 1 juli 2021.

Om estetiska behandlingar hos andra

Regering och riksdag

Riksdagen har beslutat om den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Regeringen har beslutat om den nya förordningen.

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över de verksamheter som omfattas av den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets uppgifter är bland annat att ansvara för tillsyn av läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetiska produkter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: