Vårdförlopp

Socialstyrelsen har slutfört regeringens uppdrag att bistå Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i deras arbete med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp baserade på bästa tillgängliga kunskap.

Sammanhållna vårdförlopp är en del i utvecklingen mot en jämlik, effektiv och personcentrerad vård. Syftet är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödiga väntetider i samband med utredning och behandling. Vårdförloppen ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd. De ska utformas så att de kan följas i de nya digitala vårdstöden som regionerna nu upphandlar och inför.

Socialstyrelsens roll i uppdraget var att bistå SKR och regionerna i arbetet med att inkludera hälsoinformatik i vårdförloppen. Arbetet är prioriterat i Vision e-hälsa 2025. Målbilden är att information ska kunna dokumenteras på ett strukturerat sätt och sedan ska kunna återanvändas i vården av patienten och för uppföljning, analys och statistik.

Socialstyrelsen har bidragit med stöd till regionerna genom att beskriva hur information kan struktureras och uttryckas på ett enhetligt sätt med hjälp av nationell informationsstruktur och Socialstyrelsens fackspråkliga resurser.

Inom ramen för uppdraget har Socialstyrelsen utarbetat ett antal nationella informationsmängder (NIM:ar) för vårdens dokumentation kring en patient. NIM:arna publicerades i juni respektive december 2020 och beskriver hur information kan dokumenteras inom områdena hälsotillstånd, mätvärden, organisation, person, resurs, vårdbegäran och åtgärd.

Uppdraget slutredovisades i mars 2021 till Regeringskansliet.

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: