Nationell informationsstruktur

Nationell informationsstruktur, NI, är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI består av process-, begrepps- och informationsmodeller som används som referensmodeller för att utveckla strukturerad dokumentation kring patienter och brukare.

Socialstyrelsens arbete med NI bidrar till Vision e-hälsa 2025. Förvaltningen och vidareutvecklingen av NI fokuserar på det innehåll som har störst betydelse för verksamheterna inom vård och omsorg, utifrån behovet av en strukturerad dokumentation. Socialstyrelsen tar kontinuerligt emot synpunkter och förslag från intressenter och användare, på hur innehållet i NI behöver utvecklas och tydliggöras för att vara en gemensam utgångspunkt i utvecklingen av dokumentationen. 

Vidareutvecklingen innefattar begreppsutredning, juridisk utredning och modellering och genomförs i ett nära samarbete mellan informatiker, terminologer, jurister och verksamhetsrepresentanter.

NI och NIM

NI 2023:2 publicerades den 5 maj 2023

I denna version har bland annat begreppet vård- och omsorgspersonal i vård- och omsorgsmodellen och begreppet resurs i hälso- och sjukvårdsmodellen fått en tydligare beskrivning.

En ändringslogg finns som beskriver alla ändringar

Mer om NI

NIM i ny iteration publicerades den 1 juni 2022

Denna publicering består av statusuppdateringar av ett antal tidigare publicerade nationella informationsmängder för socialtjänstområdet.

Statusuppdateringarna avser: NIM-Brukare(Socialtjänst), NIM-Organisation (Socialtjänst), NIM-Socialtjänstpersonal (Socialtjänst), NIM-Åtgärd (Socialtjänst).

Mer om NIM.

Presentationer

NI stödjer strukturerad och ändamålsenlig dokumentation

Vårt uppdrag är att vidareutveckla och kvalitetssäkra NI så att den stödjer och leder till målen om en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Utmärkande för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation är att den ska vara:

  • utgångspunkt för vård och stöd och behandling av en enskild individ
  • underlag för patientens eller brukarens ställningstagande
  • fullvärdig som underlag för att följa upp grupper av patienter och brukare på olika nivåer
  • lämplig som kompletterande underlag för beslutsstöd
  • tillräckligt bra för att utgöra underlag för forskning
  • tillräckligt specifik för att tillåta en juridisk bedömning av den enskilda processen.

NI används för att identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård och omsorg och är ett viktigt verktyg för att uppnå interoperabilitet inom och mellan olika aktörer. Interoperabilitet definieras som förmågan hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att följa överenskomna regler.

Nationell informationsstruktur

På webbplatsen Nationell informationsstruktur, NI, visas NI-modellerna på ett överskådligt sätt och du kan utforska innehållet. Utredda begreppsområden publiceras löpande under året.

Gemensam informationsstruktur

På Digital verksamhetsutveckling i vården har vi samlat de verktyg som Socialstyrelsen tillhandahåller inom samlingsnamnet Gemensam informationsstruktur. Verktygen skapar förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar

Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.
Senast uppdaterad:
Publicerad: