Komet för föräldrar med barn 3–11 år

Komet för föräldrar (barn 3–11 år) är ett manualbaserat program med syfte att stödja föräldrar som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt barn. Programmet har utvecklats av Stockholms stad med internationella program som förlaga. Det har använts i Sverige sedan 2003.

Målgrupp: Föräldrar med barn (3–11 år) som upplever att de ofta hamnar i konflikter med sitt barn

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Föräldrar som ofta hamnar i konflikt med sitt barn. Kometprogram som bygger på samma principer finns även i versioner för lärare, för föräldrar som har svårt att delta i det vanliga Komet 3–11 (se Förstärkt Komet 3–11), och för föräldrar till ungdomar 12–18 år.

Syfte

Det kortsiktiga syftet är att öka föräldrarnas positiva samspel med sina barn och att förbättra deras förmåga att hantera vardagsproblem och konfliktsituationer. På så vis vill man minska risken för allvarligare beteendeproblem hos barnen på längre sikt.

Innehåll och genomförande

Komet 3–11 bygger på internationella program med social inlärningsteori och beteendeterapeutiska principer som grund; Russel Barkleys föräldrastödsprogram, Parent Management Training-Oregon model (PMT-O) som utvecklats av Gerald Patterson med kollegor samt Carolyn Webster-Strattons program De otroliga åren.

Föräldragrupperna leds av två gruppledare och består av ungefär sex föräldrar. Tyngdpunkten ligger på att öka föräldrarnas positiva samspel med sina barn. Man lär ut ett förhållningssätt där man ger mycket uppmärksamhet åt barnets positiva beteenden samtidigt som man i möjligaste mån undviker att uppmärksamma barnets negativa beteenden. Programmet genomförs med hjälp av videofilmer, rollspel, hemuppgifter och skriftligt material. Ämnen som bearbetas är bland annat lek och umgänge, att välja bort onödiga strider, belöningssystem och hur man kan få ett bra samarbete med skolan. Föräldrarna får hemuppgifter efter varje tillfälle och varje ny träff inleds med en genomgång av dessa. I videovinjetterna får föräldrarna ta del av iscensatta vardagssituationer mellan föräldrar och barn. Vinjetterna diskuteras och problematiseras i föräldragruppen. I rollspelen får föräldrarna tillfälle att träna på de färdigheter och förhållningssätt de lärt sig under programmet.

Omfattning och intensitet

Gruppen träffas en gång i veckan vid elva tillfällen. Varje träff varar två och en halv timme.

Utbildning och licens

Kometprogrammet.se finns information om Stockholm stads gruppledarutbildning och certifiering i Kometprogrammen. Utbildningen för Komet 3–11 äger rum under åtta utbildningsdagar fördelade på två terminer. Erfarenhet av arbete med barn och familjer är en lämplig bakgrund. Det finns inget krav på licensavtal för verksamheter som vill använda metoden.

Kunskap om insatsens effekter

Komet ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd "Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott" som ett exempel på beteendebaserade föräldraskapsstödsprogram som bör användas. Rekommendationen gäller för barn 6–11 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende.

Komet ingår i en systematisk översikt som SBU har kommenterat. Översikten behandlar effekter och verksamma komponenter i föräldrastödsprogram för barn i åldern 2–9 år, som riskerar att utveckla eller som har ett utagerande beteende. Detta gällde både för program på selekterad och indikerad preventionsnivå.

Genomgången visar att vissa komponenter i föräldrastödsprogrammen kan minska barns utagerande beteende mer än andra. Starkast effekt hade positiv förstärkning, i synnerhet beröm eller där handlingen hade en logisk och naturlig konsekvens, t.ex. exempel att föräldern tar bort en leksak som barnet slår med. Ytterligare komponenter som kunde påverka det utagerande beteendet var byggande av relationer, gemensam lek, aktivt lyssnande, färdigheter för föräldrarna själva och time-out, det vill säga att föräldrar och barn skiljs åt en stund för att dämpa en konflikt.

Författarna till den systematiska översikten har inte evidensgraderat resultaten. SBU kan därför inte avgöra hur tillförlitliga resultaten är. Ingen av de inkluderade studierna bedömdes dock ha hög risk för snedvridning och resultaten för selektiv och indikerad prevention samt behandling var relativt överensstämmande.

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter (SBU.se)

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

KOMET ingår SBU:s systematiska översikt från 2021 "Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn". Översikten redovisar resultat från insatser på universell, selektiv och indikerad nivå för utfallen externaliserande beteenden för barnen och föräldraförmåga. Slutsatserna i översikten visar att föräldraskapsprogram för att förebygga utagerande problem generellt sett har en liten effekt på utagerande beteenden hos barn i riskgrupper (selektiv nivå). För barn med tidiga tecken på problem (indikerad nivå) är effekten måttlig. På universell nivå är effekterna försumbara. Underlaget är dock otillräckligt för att bedöma om effekterna kvarstår efter minst sex månader.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (sbu.se)

När det gäller KOMET (se till exempel sid 9-10, 55-56).

Det går inte att bedöma om KOMET för föräldrar påverkar barnens externaliserande beteende jämfört med en passiv kontroll. De studier som finns jämför programmet med andra program eller med två versioner av programmet. Jämfört från start minskar problemen med en stor effekt. Det skulle behövas ytterligare studier för att bekräfta förebyggande effekter.

Komet ingår i Effekter av föräldrastöd, en effektutvärdering som har genomförts av Örebro universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. I studien ingår insatser inom socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatri för föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Resultaten visar att föräldrastöd kan minska barns och ungdomars beteendeproblem och stärka föräldraskapet för föräldrar som har mer omfattande problem hemma.

Effekterna av Komet för ungdomar (12–18 år) studerades åren 2008–2012 av STAD och Forum inom Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Referenser

  • Kling, Å., & Sundell, K. (2006). Komet för föräldrar - en verksamhetsutvärdering av föräldrars deltagande och upplevelse av programmet Komet. Stockholm: Forsknings- och Utvecklingsenheten (FoU) Stockholms stad. Rapport 2006:13.
  • Kling, Å., Forster, M., Sundell, K., & Melin, L. (2010). A randomized controlled effectiveness trial of parent management training with varying degrees of therapist support. Behavior Therapy, 41, 530–42.
Senast uppdaterad:
Publicerad: