Connect

Connect riktar sig till föräldrar och andra som har omvårdnad av placerade barn i syfte att utveckla förståelse och nya förmågor i relation till barnet. Programmet är utvecklat av psykologen Marlene Moretti, forskare vid Simon Fraser University i Kanada, och hennes medarbetare.

Målgrupp: Föräldrar och andra omsorgspersoner med barn i åldern 8–18 år

Typ av metod: Insats

Målgrupp

Programmet riktar sig till föräldrar och andra omsorgspersoner med barn i åldern 8–18 år.

Syfte

Syftet med programmet Connect är att:

 • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
 • stärka föräldrar, familjehemsföräldrar och behandlingspersonal i sin roll
 • få strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling.

Innehåll och genomförande

Connect är ett anknytningsbaserat program som riktar sig till föräldrar och andra omsorgsgivare för att de ska utveckla förståelse och nya förmågor i relation till barnet. Programmet är strukturerat och utgår från nio nyckelprinciper om anknytning. Det bygger på att stärka dels grundkomponenterna i en anknytning, dels föräldrars och omsorgspersoners förmåga att mentalisera och agera utifrån det förhållande till barnet.

De nio principerna är:

 • Allt beteende betyder något.
 • Anknytningen är livslång.
 • Konflikt är en del av anknytningen.
 • Självständighet inkluderar närhet.
 • Empati är anknytningens hjärtslag.
 • Balans mellan egna och andras behov.
 • Förändring – att förstå den och vad den kräver.
 • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten.
 • Två steg fram och ett tillbaka.

Connect finns i dag i tre olika versioner i Sverige: Connect föräldrautbildning, Connect för familjehemsföräldrar och Connect för behandlingshemspersonal. Programmen för hemsföräldrar och behandlingspersonal är nya och har genomförts i mindre familjeomfattning.

Connect föräldrautbildning

Vid varje möte får föräldrarna information om barns och ungdomars utveckling. De får se rollspel och delta i övningar som hjälper dem att hitta nya sätt att bemöta och hantera sina barns beteenden. Föräldrarna uppmuntras att fundera över nytt sätt att förstå sitt barn och beteende samt nytt sätt att förstå sig själva och sitt sätt att reagera som föräldrar.

Connect för familjehemsföräldrar

Utbildningen riktar sig till familjehemsföräldrar och bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling men också på forskning och kunskap om betydelsen av familjehemsbarns tidigare upplevelser och dessas betydelse i mötet med familjehemmet. Speciellt fokus läggs på att förstå de traumatiska upplevelser barnen kan ha haft, dessas betydelse, både i beteenden, synen på sig själva, synen på andra och deras tro på förändring. Familjehemsföräldrarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt placerade barn, barnets beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som familjehemsförälder. De uppmuntras även att finna nya möjligheter i roller som familjehemsförälder.

Connect för behandlingspersonal

Utbildningen riktar sig personligen på behandlingshem eller i öppenvård. Kursen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikation samt barns och ungdomsutveckling. Connect uppmuntrar personalen att ”ta ett tillfälligt steg tillbaka” från klientens problembeteende, för att se det i termer av anknytningsbehov och tidigare erfarenheter. Detta utan avstå från att sätta gränser. Behandlarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå klienten samt att se sitt eget beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som behandlare.

Omfattning och intensitet

Föräldrar och familjehemmen träffas i små grupper med två utbildade gruppledare 1,5–2 timmar per vecka i 9–10 veckor. Behandlingspersonal erbjuds en grundutbildning på tre dagar och får sedan metodstöd under ett år till HVB-enheten.

Utbildning och licens

Utbildningen för föräldrar, familjehem och behandlingspersonal skiljer sig till vissa delar men har en gemensam teoretisk del som omfattar grunderna i anknytning. Humana utbildar gruppledare till föräldrastödsutbildningen, familjehemsföräldrar och behandlingspersonal. Humana ansvarar också för utbildning och certifiering av utbildare och handledare.

Kunskap om insatsens effekter

Connect ingår SBU:s systematiska översikt från 2021 "Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn". Översikten redovisar resultat från insatser på universell, selektiv och indikerad nivå för utfallen externiserad beteende för barn och föräldraförmåga. Slutsatserna i översikten visar att föräldraskapsprogram för att förebygga utagerande problem generellt sett har en liten effekt på utagerande beteenden hos barn i riskgrupper (selektiv nivå). För barn med tidiga tecken på problem (indikerad nivå) är effekten måttlig. På universell nivå är effekterna försumbara. Underlaget är dock otillräckligt för att bedöma effekterna kvarstår efter minsta sex månader.

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (sbu.se)

När det gäller Connect (se till exempel sid 9-10, 46-48) så visar resultatet en minskning i externiserad beteenden i före-eftermätning och likartad effekt jämfört med DOÅ (De Otroliga Åren). Men det är oklart vilka effektinsatser som har jämförts med passiv kontroll eftersom det finns för att få studier. Det skulle behövas ytterligare studier för att bekräfta förebyggande effekter.

Connect ingår också i "Effekter av föräldrastöd", en effektutvärdering som har genomförts av Örebro universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Jag studerar ingår insatser inom socialtjänst, skola samt barn- och ungdomspsykiatri för föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Resultaten visar att föräldrastöd generellt kan minska barns och ungdomars beteendeproblem och stärka föräldraskapet för föräldrar som har mer omfattande problem hemma [2].

I ytterligare en kontrollerad effektstudie, ingick Connect (10 sessioner) som en del i en utvecklad insats för somaliskfödda föräldrar och deras barn, Ladnaan interventionen. Studien visar positiva effekter på utfall rörande både barns beteenden (aggressivitet, sociala problem och uppmärksamhet) samt på föräldrar (förbättrad psykisk hälsa samt ökad tilltro till föräldraskapskompetens) [3].

Ladnaan – Utvärdering av ett kulturellt anpassat föräldrastödsprogram till somaliskfödda föräldrar

Referensgivare

 • Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska/ekonomiska, sociala och etiska aspekter. (SBU 2021).
 • Socialstyrelsen. Effekter av föräldrastöd: redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.
 • Osman, F. Ladnaan. Utvärdering av ett kulturellt anpassat föräldrastödsprogram till somaliskt födda föräldrar [Doktorsavhandling, omfattande sammanfattning]: Karolinska institutet; 2017.
Senast uppdaterad:
Publicerad: