Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen sköter handläggning och administration åt HSAN. Det innebär att vi förbereder de ärenden som ansvarsnämnden beslutar om.

Det här gör HSAN

Frågor som HSAN prövar är

  • prövotid
  • återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården
  • indragning eller begränsning av förskrivningsrätt
  • ny legitimation eller annan behörighet.

Frågorna prövas efter anmälan av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eller efter ansökan av den yrkesutövare som saken gäller. Även Riksdagens ombudsmän, JO, och Justitiekanslern, JK, har rätt att göra anmälan. HSAN:s beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

HSAN inrättades 1980 och är från och med den 1 juli 2011 en nämndmyndighet.

HSAN:s sammansättning

Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. De utses av regeringen för tre år. Ordföranden ska ha varit ordinarie domare. Ordförandens ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter och deras ersättare, som ska ha särskild insikt i hälso- och sjukvård, utses efter förslag från

  • Sveriges Kommuner och Regioner (1)
  • Landsorganisationen i Sverige (1)
  • Tjänstemännens centralorganisation (1)
  • Sveriges akademikers centralorganisation (1) och bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intressen (4).

HSAN:s dataskyddsombud

Socialstyrelsens dataskyddsombud är även dataskyddsombud för HSAN. Du når dataskyddsombudet via mejl på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.

Så behandlas personuppgifter

Inom HSAN behandlas personuppgifter på samma sätt som för Socialstyrelsen.

Mer om hur personuppgifter behandlas.

Frågor och svar om HSAN

Läs frågorna och svaren

Kan jag som patient eller anhörig göra en anmälan till HSAN?

Nej, anmälningar till HSAN kan bara göras av Inspektionen för vård och omsorg, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

Jag vill inte längre vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, hur gör jag för att ansöka om återkallelse av min legitimation?

Ansökningsblankett för ansökan om återkallelse av legitimation hittar du under rubriken Ansökningsblanketter och verksamhetsredogörelser längre ner på sidan.

Det är viktigt att ansökan är egenhändigt undertecknad då detta är ett krav enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Blanketten ska skickas in i original. Skicka blanketten till HSAN, Socialstyrelsen 106 30 Stockholm.

Jag vill inte längre ha förskrivningsrätt för t.ex. narkotiska läkemedel, hur gör jag för att ansöka om att min förskrivningsrätt ska dras in?

Ansökningsblankett för ansökan om indragning av behörighet att förskriva vissa läkemedel hittar du under rubriken Ansökningsblanketter och verksamhetsredogörelser längre ner på sidan.

Det är viktigt att ansökan är egenhändigt undertecknad då detta är ett krav enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Blanketten ska skickas in i original. Skicka blanketten till HSAN, Socialstyrelsen 106 30 Stockholm.

Jag har tidigare fått min legitimation återkallad, hur gör jag för att ansöka om en ny legitimation inom samma yrke?

En ansökan om ny legitimation efter en tidigare återkallelse av legitimation ska skickas till HSAN. Det finns ingen blankett för ansökan om ny legitimation utan du som ansöker får själv utforma ansökan. Det är viktigt att ansökan är egenhändigt undertecknad och att ansökan innehåller ditt namn, personnummer och postadress, vad du ansöker om och de omständigheter som du vill åberopa till stöd för ansökan. Att ansökan innehåller dessa uppgifter är ett krav enligt patientsäkerhetslagen (2010:659).

Det är du som ansöker om legitimation som ska visa att du på nytt kan betros med en legitimation. Det är upp till dig som ansöker att avgöra vad du vill anföra till stöd för din ansökan och vilken bevisning som du vill att HSAN tar del av. Det är du själv som får införskaffa och skicka in bevisningen till HSAN.

Hur gör jag för att få veta om en legitimerad person förekommit hos HSAN tidigare?

Ring Socialstyrelsens växel och be att bli kopplad till arkivet, alternativt mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se och ange att din fråga ska till arkivet.

Hur gör jag för att ta del av ett beslut från HSAN?

Besluten från HSAN är offentliga. Önskar du ta del av ett visst beslut kontakta då ansvarsnämnden på hsan@socialstyrelsen.se.

 

Ansökningsblanketter och verksamhetsredogörelser

Kungörelsedelgivning

Senast uppdaterad:
Publicerad: