Stöd för att motverka hemlöshet

Hemlöshet påverkas av både strukturella och individuella faktorer och berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. På den här sidan presenterar vi delar av vårt arbete med att motverka hemlöshet.

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är ett mångfacetterat problem. Orsakerna är både strukturella och individuella. Därför behöver också åtgärderna för att förebygga och motverka hemlösheten vara mångfacetterade.

Socialtjänsten är en av de aktörer som motverkar hemlösheten i landet genom att förebygga, söka upp och stödja människor som befinner sig i eller som riskerar hemlöshet.

Strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026

Socialstyrelsen ansvarar för att samordna alla uppdrag och insatser i regeringens nationella strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026. I strategin tydliggörs regeringens insatser som ska minska antalet vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet och insatser för att förebygga att människor blir hemlösa. Strategin är framförallt inriktad på socialtjänstens arbete.

I strategin anges fyra mål för att motverka hemlöshet:

  1. Hemlöshet ska förebyggas
  2. Ingen ska bo eller leva på gatan
  3. Metoden Bostad först bör införas nationellt
  4. Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas

Regeringens strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026 – Regeringskansliet

Vägledning för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

En person som har blivit avhyst från sin bostad har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden igen. Socialtjänsten har därför en viktig roll i att förebygga att personer och familjer blir avhysta från sin bostad. Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för hur socialtjänsten kan arbeta och samverka kring att förebygga avhysningar.

Vägledning
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningarArtikelnummer: 2022-6-7914|Publicerad: 2022-06-01

Stärkt arbete mot hemlöshet enligt metoden Bostad först

Socialstyrelsen har i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet mot hemlöshet genom att starta eller utöka sitt arbete enligt metoden Bostad först. I uppdraget ingår även att ta fram nationellt metodstöd, utbildning och uppföljning vid implementering och vidareutveckling av Bostad först.

Statsbidrag till kommuner 2023 för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först

Metoden Bostad först – Metodguiden

Bostad först – Kunskapsguiden

Kartläggningar av hemlöshet

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen kartlagt hemlösheten i Sverige vart sjätte år sedan 1993. Den senaste kartläggningen genomfördes 2017.

Under 2023 kartläggs hemlösheten igen på ett delvis nytt sätt. Kartläggningen är ett av uppdragen i regeringens nationella strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026. Resultaten redovisas den 1 februari 2024.

Hemlösheten kartläggs under 2023 genom två olika enkätundersökningar:

  • I januari hade vi med ett antal frågor i Boverkets bostadsmarknadsenkät, BME, som vänder sig till kommunerna. I Boverkets bostadsmarknadsenkät kartläggs personer som bor i socialtjänstens långsiktiga boendelösningar. Det gäller mängdstatistik för personer som bor i försökslägenheter, träningslägenheter eller som har socialt kontrakt eller motsvarande.
  • I april–maj genomförde vi en egen enkätundersökning riktad till socialtjänsten, civilsamhällets verksamheter som möter personer i hemlöshet samt personer i hemlöshet. I Socialstyrelsens enkätundersökning kartläggs personer som är i akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, HVB eller liknande och personer som har eget ordnat kortsiktigt boende hos privatpersoner.
Kartläggning år 2017
Hemlöshet 2017 – Omfattning och karaktärArtikelnummer: 2017-11-15|Publicerad: 2017-11-30
Kartläggning år 2011

Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Målet med öppna jämförelser inom socialtjänsten är att bidra till verksamhetsförbättring som kommer den enskilde till gagn. Resultaten av jämförelserna kan användas för att följa upp, analysera och utveckla socialtjänstens verksamheter. 

Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Framgångsfaktorer för att förebygga och motverka hemlöshet

I Socialstyrelsens rapport om att förebygga och motverka hemlöshet presenteras förslag för fortsatt arbete – både på lokal och på nationell nivå. Arbetssätt och framgångsfaktorer finns samlat och kan fungera som en verktygslåda för kommunerna och socialtjänsten. Förslagen berör främst avhysningsförebyggande arbete, motverka hemlöshet bland äldre, stadigvarande boende för våldsutsatta, Bostad först, lokal hemlöshetskartläggning och samverkan med samhällsplanering.

Om hemlöshet på Kunskapsguiden

På webbplatsen Kunskapsguiden kan du läsa mer om hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarknaden. Läs till exempel om olika hemlöshetssituationer, kommunens och socialtjänstens ansvar för boende, insatser för att motverka hemlöshet och om att förebygga avhysningar.

Kunskapsguiden samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Där hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Hemlöshet – Kunskapsguiden

Podd om hemlöshet

Antalet hemlösa som sover under bar himmel eller i offentliga utrymmen har ökat med närmare 400 personer, eller 130 procent sedan 2011. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Hur kan man vända utvecklingen? Och hur jobbar man i kommunerna med att motverka hemlöshet? Lyssna på vår podd om hemlöshet och bostadens betydelse.

Senast uppdaterad:
Publicerad: