Stöd för att motverka hemlöshet

Socialstyrelsen tar fram underlag och stöd till kommunerna i deras arbete med att motverka hemlöshet.

Personer som befinner sig i hemlöshet är en heterogen grupp. Det som är gemensamt för dem är att de befinner sig i en mer eller mindre osäker boendesituation och har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Kunskapsguiden om hemlöshet

Kunskapsguiden finns mer att läsa om hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarknaden. Där beskrivs socialtjänstens ansvar och möjligheter att motverka hemlöshet och ge stöd till enskilda.

Rapport om att förebygga och motverka hemlöshet

Socialstyrelsen har haft ett regeringsuppdrag om att förebygga och motverka hemlöshet. I rapporten presenteras bl.a. förslag för fortsatt arbete både på lokal och på nationell nivå. Arbetssätt och framgångsfaktorer för att förebygga och motverka hemlöshet finns samlat, som en slags verktygslåda för kommunerna och socialtjänsten. Förslagen berör främst avhysningsförebyggande arbete, motverka hemlöshet bland äldre, stadigvarande boende för våldsutsatta, Bostad först, lokal hemlöshetskartläggning och samverkan med samhällsplanering.

Stöd till socialtjänsten att förebygga avhysningar

En person som har blivit avhyst från sin bostad har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden igen. Socialtjänsten har en viktig roll för att förebygga att personer och familjer blir avhysta från sin bostad. Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för hur socialtjänsten kan arbeta och samverka för att förebygga detta.

Vägledning
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningarArtikelnummer: 2022-6-7914|Publicerad: 2022-06-01

Kartläggningar av hemlöshet

Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten i Sverige vart sjätte år sedan 1993 (på uppdrag av regeringen). Den senaste nationella kartläggningen av hemlöshet genomfördes 2017. I Socialstyrelsens definition av hemlöshet ingår akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt eller andra privatpersoner samt den sekundära bostadsmarknaden. Den sekundära bostadsmarknaden innebär att kommunen står för bostaden och hyr ut i andra hand.

Kartläggning
Hemlöshet 2017 – Omfattning och karaktärArtikelnummer: 2017-11-15|Publicerad: 2017-11-30
Kartläggning

Öppna jämförelser för verksamhetsutveckling

Socialstyrelsens öppna jämförelser för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. Jämförelserna kan vara ett stöd för huvudmän och utförare i deras arbete med att förbättra sina verksamheter. Här finns indikatorer och resultat om socialtjänstens arbete med att motverka hemlöshet.

Socialtjänstens och den enskildes ansvar

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att människor som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. För att få rätt till bistånd krävs att den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Reglerna i socialtjänstlagen (SoL) innebär att var och en i första hand är skyldig att försörja sig själv och sin familj inom ramen för sin förmåga. I detta ingår också ansvar för att ordna bostad, vilket innebär att den bostadslöse själv får söka bostad via bostadsförmedling, bostadsföretag, andrahandsförmedlingar eller på annat sätt försöka ordna sin bostadssituation.

Senast uppdaterad:
Publicerad: