Så behandlar vi dina personuppgifter i donationsregistret

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i donationsregistret och ansvarar för uppgifterna i registret enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Uppgifterna får behandlas för att tillhandahålla information om vilken inställning en person har till donation av organ och eller vävnader.

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen av personuppgifter i registret är nödvändig för att Socialstyrelsen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. När du anmäler dig till donationsregistret samtycker du till att vi behandlar vi dina personuppgifter i registret.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Du som har anmält dig till donationsregistret kan själv kontrollera dina uppgifter genom att logga in på socialstyrelsen.se/donationsregistret. Du kan när som helst ändra eller uppdatera dina uppgifter.

Behörig personal vid sjukhus och andra enheter där ingrepp enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. får utföras, har åtkomst till uppgifterna i registret, genom så kallad direktåtkomst. Åtkomst får endast ske om en person har avlidit, eller efter det att ställningstagande har gjorts om att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling.

Behörig personal vid Socialstyrelsen som med anledning av sina arbetsuppgifter att förvalta donationsregistret har tillgång till uppgifterna.

Uppgifterna är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att uppgifterna inte obehörigen får röjas.

Hur länge lagras uppgifterna?

Om du återkallar din anmälan raderas uppgifter från registret. Om du anmäler ändrade uppgifter raderas de inaktuella uppgifterna. Uppgifter i registret raderas senast sex månader efter att den registrerade har avlidit eller avregistrerats från folkbokföringen som försvunnen.

Dina rättigheter som registrerad

Du har som registrerad flera rättigheter. Här kan du läsa om vilka rättigheter du har och hur du gör dem gällande. Där framgår även hur du går tillväga om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, samt kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: