Två händer i luften i ett handslag.

3 av 4 kommuner saknar aktuell överenskommelse för hur samverkan ska gå till vid våld i nära relationer

Publicerad:
Samverkan mellan olika samhällsaktörer är avgörande för att våldsutsatta ska få rätt stöd och skydd. Trots det har bara en knapp fjärdedel av Sveriges socialtjänster en aktuell överenskommelse om samverkan i ärenden som rör våld i nära relationer. Det visar Socialstyrelsens kommunundersökning Öppna jämförelser.
– Det är nedslående att så få kommuner har aktuella överenskommelser. För att kunna samverka med andra behöver man veta vem man ska kontakta och vem som ansvarar för vad. Är det inte tydligt finns en risk att den som är våldsutsatt inte får rätt skydd och stöd, säger Simon Norman, utredare på Socialstyrelsen.

Samverkan behövs vid utmanande uppgifter

I undersökningen Öppna jämförelser redovisar Socialstyrelsen hur kommunernas arbete med våld i nära relationer ser ut. Svarsfrekvensen gällande våld i nära relation är hög; 96 procent av Sveriges kommuner och stadsdelsområden har svarat. Frågorna handlar blands annat om samverkan med andra.
 
– Samverkan är ett viktigt sätt att lösa utmanande uppgifter som man inte klarar på egen hand. En våldsutsatt vuxen kan till exempel behöva både skyddat boende från socialtjänsten och traumabehandling från vården, säger Simon Norman.

Överenskommelser har betydelse

Trots fördelarna med strukturerad samverkan är det endast 23 procent av landets kommuner som har aktuella och på ledningsnivå beslutade överenskommelser för hur samverkan med externa aktörer ska ske i enskilda ärenden.
 
– Man kan såklart prata utan en överenskommelse, men här tittar vi specifikt på om samverkan är formaliserad. Vi vet att en överenskommelse ökar förutsättningarna för en gemensam planering mellan de olika aktörerna – något som också är bra för den som är våldsutsatt, säger Simon Norman.
 

Tips för överenskommelse om samverkan

Några viktiga delar i en överenskommelse om samverkan kan vara: 
 • Tydlig ansvarsfördelning
 • Funktionella kontaktvägar
 • Gemensamma rutiner
 • Strukturer som bygger på roller, inte enskilda personer
 • Formalisering av struktur
 • Skriftlig överenskommelse

"En skriftlig överenskommelse blir mer förutsägbar, transparent och minskar personberoendet." 

– Simon Norman, utredare på Socialstyrelsen

Överenskommele med akutmottagningar ovanligt

I Öppna jämförelser sticker kvinnojourer ut som flest kommuner har en aktuell överenskommelse med. Där har 37 procent av kommunerna en formaliserad samverkan.
 
Akutmottagningar ligger lägst i listan. 15 procent av kommunerna har där en aktuell överenskommelse om samverkan.
 
– Hela kedjan av skydd och stöd till den som är utsatt för våld i nära relationer behöver fungera när det väl gäller. Att jobba tillsammans blir mycket lättare om man kommit överens i förväg om hur det ska gå till, säger Simon Norman.

Bristande samverkan inget nytt

Att samhällets aktörer behöver bli bättre på att samverka för att stoppa våld i nära relationer lyfts bland annat i Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar. Där granskas fall där barn och vuxna blivit utsatta för exempelvis mord, dråp eller försök till mord av en närstående. 
 
Utredningarna visar att både brottsoffer och gärningspersoner haft kontakt med flera samhällsaktörer redan året före brottet. I många fall har kontakterna varit omfattande och parallella. Trots detta var samverkan mellan involverade samhällsaktörer ofta bristfällig. 
 
– Våld mot närstående är ett komplext problem som ofta kräver insatser från flera samhällsaktörer. Allt som underlättar samverkan är bra och att ha en överenskommelse om hur man ska samverka är en del, säger Simon Norman.
 

Checklista för god samverkan

God samverkan kännetecknas av:
 
 • Ledning som prioriterar samverkan
 • Tydlig arbetsstruktur med ansvarsfördelning, kontaktvägar och rutiner
 • Stabila organisationer
 • Kunskap om och respekt för varandras uppdrag och kompetens
 • Gemensamma målgrupper och mål
 • Gemensamma forum och rutiner för beslut
 • Fokus på varje individs behov
 • Kunskap om samverkan hos deltagande enheter.

Stärkt samverkan i fokus för regeringen

Socialstyrelsen och flera andra myndigheter fick nyligen i uppdrag av regeringen att identifiera eventuella hinder för en effektiv samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Förslag på hur hinder kan överbryggas ska lämnas.
 

Öppna jämförelser av våld i nära relationer

I Öppna jämförelser jämför du kommunernas, socialförvaltningarnas och stadsdelsområdenas arbete med våld i nära relationer.
 
Målet med jämförelserna är att de ska bidra till verksamhetsförbättringar som kommer våldsutsatta till hjälp.