Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende

Här hittar du statistik om vuxna personer med missbruk och beroende baserad på registret över tvångsvård enligt lagen om vård av vuxna missbrukare, samt mängdstatistik från kommunerna. Det är korta fakta, rapporter, tabeller och en länk till statistikdatabasen där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • Den 1 november 2020 tvångsvårdades 279 personer med missbruk och beroende.
  • Medianåldern för vårdade med tvång var 34 år 2020.
  • Den 1 november 2020 vårdades nära 1 600 personer i den frivilliga institutionsvården.
  • Den 1 november 2020 gavs insatsen bistånd som avser boende till drygt 6 100 personer med missbruk och beroende, varav 55 procent hade en långsiktig boendelösning.

Källa: Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2020

Statistikpublikation

Vuxna personer med missbruk och beroende är en rapport som innehåller siffror på tvångsvård, frivillig institutionsvård, boende och öppna insatser till personer med missbruk och beroende. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om vuxna personer med missbruk och beroende kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om vuxna personer med missbruk och beroende grundar sig dels på mängduppgifter från kommunerna och dels på individuppgifter som kommer från registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare.Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter. Det innebär att uppgifterna inte innehåller individuppgifter.

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller socialtjänstinsatser gjorda till grupperna vuxna personer med missbruk och beroende. Statistiken inkluderar personer som är minst 21 år och som någon gång under året fick en frivillig insats på grund av problem med missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. För tvångsvård är personerna i åldersgruppen 18 år och äldre.

Statistikens kvalitet

Individuppgifterna har en god kvalitet. Mängduppgifternas bortfall kan dock vara cirka 5-10 procent. Det beror på att vissa frågor inte alls besvarats av en del kommuner. Uppgifter om kvalitet och bortfall finns på sidan registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser
Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad:
Publicerad: