Statistik över antal avlidna i covid-19

På den här sidan hittar du statistik om antalet avlidna i covid-19, fördelat på variabler som ålder, kön, region, samsjuklighet samt antal avlidna per dag.

Statistiken visar avlidna där den underliggande dödsorsaken var covid-19, enligt de dödsorsaksintyg som inkommit till Socialstyrelsen. Uppgifterna är uppdelade på ålder, kön, tidigare sjuklighet samt län. Siffrorna visar inte det slutgiltiga antalet avlidna utan uppdateras i takt med att fler dödsintyg kommer in. Läkarna skickar intygen inom tre veckor och det slutgiltiga antalet kommer att förändras allt eftersom det inkommer fler dödsorsaksintyg.

Antalet avlidna fram till den 11 april 2021: 12 859

Av dessa har 94 procent (12 090 av 12 859)  laboratoriebekräftad covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens databas över smittade.

Län

Antal avlidna i covid-19 enligt inkomna dödsorsaksintyg uppdelat efter folkbokföringslän enligt Skatteverkets folkbokföringsuppgifter.

Kön och ålder

Antal avlidna i covid-19 enligt inkomna dödsorsaksintyg, fördelat i ålderskategorier och kön.

Samsjuklighet

Att följa riskgrupper med förmodad risk för allvarlig sjukdom eller död vid covid-19 infektion är viktigt för att kunna bistå personer med särskilt behov av vård- och omsorg. Personer som besökt läkare i den specialiserade öppenvården (primärvården ingår inte) eller varit inskriven på sjukhus för hjärt-kärl sjukdom, högt blodtryck, diabetes eller lungsjukdom ingår i denna statistik. Sjukdomsgrupperna grundar sig på registrerade diagnoskoder från specialistvården 2015-2019, samt från uthämtade läkemedel på svenska apotek under år 2019.

Inskrivna på sjukhus

Av alla som avled med covid-19 som underliggande dödsorsak under första halvåret 2020 hade 78 procent slutenvårdats, det vill säga varit inlagda på sjukhus, någon gång under femårsperioden 2015−2019. Tidigare slutenvård var lika vanligt bland övriga som avled under samma period. Med underliggande dödsorsak menas den sjukdom som inledde den kedja av sjukdomshändelser som ledde till döden.

Den vanligaste huvuddiagnosen var cirkulationsorganens sjukdomar vilket främst är hjärt- och kärlsjukdomar. Tre av tio, 31 procent, hade slutenvårdats för detta. Det är samtidigt den vanligaste huvuddiagnosen bland avlidna i stort under samma period och därmed inte något unikt för avlidna med covid-19 som underliggande dödsorsak.

Skador och förgiftningar var den näst vanligaste anledningen till vård bland de som slutenvårdats under femårsperioden, 27 procent. En av fyra, 24 procent, hade vårdats för symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som inte klassificeras på annan plats. Det inkluderar ett brett spektrum av symtom och sjukdomstecken, allt från feber till symtom kopplade till ett visst organ. En av fem, 20 procent, hade vårdats för andningsorganens sjukdomar.

De personer som avlidit med covid-19 som underliggande dödsorsak under första halvåret 2020 har tidigare varit inskrivna på sjukhus för liknande sjukdomsgrupper som också var vanliga bland övriga som avlidit under samma period. Att tidigare ha vårdats för tumörsjukdom är dock betydligt ovanligare bland de som avlidit i covid-19 som underliggande dödsorsak jämfört med övriga som avlidit, 6 respektive 17 procent.

De som avled i covid-19 under första halvåret 2020 var i genomsnitt nästan tre år äldre, knappt 83 år vid dödsfallet jämfört med övriga som avled under samma period.

Faktabladet redovisar vad personer som avlidit i covid-19 vårdats för under perioden 2015-2019, men utifrån det går det inte att dra några slutsatser om orsakssamband mellan tidigare slutenvård och senare dödsfall. Tidigare slutenvård är endast en del av tidigare vårdhistorik. Vissa sjukdomar och skador kräver i stort sett alltid slutenvård medan andra aldrig gör det.

Avlidna som bott på särskilt boende eller haft hemtjänst

Andelen avlidna som bott på särskilt boende eller haft hemtjänst och som varit inskrivna på sjukhus.

Beskrivning av datakällor

Socialstyrelsens uppgifter över avlidna skiljer sig något från de som Folkhälsomyndigheten presenterar dagligen. De beror på statistikens ursprung. Folkhälsomyndigheten redovisar endast avlidna som har haft en laboratorieverifierad covid-19 och har avlidit inom 30 dagar. Socialstyrelsen redovisar samtliga fall där den underliggande dödsorsaken var covid-19, oavsett om diagnosen var laboratoriebekräftad eller inte.

Mer om hur myndigheterna tar in och kodar dödsorsaker finns på datakällor för avlidna i covid-19.

Senast uppdaterad:
Publicerad: