Statistik om döda i covid-19, influensa och RS

Följ med i statistiken om hur många som dör i Sverige i infektionssjukdomar som riskerar att allvarligt påverka belastningen inom hälso- och sjukvården i Sverige. Just nu är det covid-19, influensa och RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus).

Statistik om influensa och RS-virus kommer

Just nu sammanställer Socialstyrelsen statistik över döda i influensa och RS-virus. Senare i år kommer statistiken att visas här.

Definitioner av begrepp i statistiken

Underliggande dödsorsak

Den sjukdom eller skada som startade förloppet och som ledde till dödsfallet.

Dödsorsaksintyg

Vid varje dödsfall i Sverige ska ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg fyllas i av läkare. Dödsorsaksintyget skickas till Socialstyrelsen. Dödsbeviset lämnas till Skatteverket och i vissa fall till polisen.

Säsong

Säsonger definieras som 1 juli till 30 juni nästföljande år.

Döda i covid-19

Här kan du se hur många som dött i covid-19 i Sverige utifrån kön och ålder.

Du kan också se hur många som dött i covid-19 på särskilt boende och med hemtjänst. Du kan där jämföra olika län eller mot statistik för hela Sverige.

I statistiken ingår de som dött av covid-19, men inte de som dött av andra sjukdomar samtidigt som de också haft covid-19.

Personer utan känt dödsdatum

I diagrammen exkluderas personer där månaden för dödsfallet är okänd.

I Excelfilen med avlidna i covid-19 räknas även de personerna med i de totala siffrorna.

Personer utan känt dödsdatum

I diagrammet exkluderas personer där månaden för dödsfallet är okänd.

I Excelfilen med avlidna i covid-19 räknas även de personerna med i de totala siffrorna.

Vad menas med särskilt boende och hemtjänst?

Särskilt boende

Individuellt behovsprövat boende i form av särskilda boendeformer för service och omvårdnad som kommunerna ska inrätta för äldre människor som behöver särskilt stöd, enligt kapitel 5 § eller 7 § i socialtjänstlagen.

Baseras på samkörning med register över socialtjänstinsatser till äldre personer med funktionsnedsättning från 2019 och framåt. Registret uppdateras månatligen, mätning månaden innan dödsdatum för varje individ har använts.

Hemtjänst

Individer i ordinärt boende som har ett biståndsbeslut om hemtjänst. Det innebär biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad.

I denna kategori räknas inte biståndsbeslut om hemtjänst där trygghetslarm var den enda beslutade insatsen.

Baseras på samkörning med register över socialtjänstinsatser till äldre personer med funktionsnedsättning från 2019 och framåt. Registret uppdateras månatligen, mätning månaden innan dödsdatum för varje individ har använts.

Fakta om statistiken

I statistiken ingår personer som har avlidit och registrerats med respektive infektionssjukdom som underliggande dödsorsak i dödsorsaksintyg.

Dödsfall redovisas utifrån i vilket län den avlidna är folkbokförd. Endast personer med giltigt person- eller samordningsnummer ingår i statistiken.

Statistiken är preliminär och baseras på de uppgifter som inkommit till Socialstyrelsen vid publiceringsdatum.

När statistiken uppdateras

Statistiken om avlidna uppdateras andra torsdagen i månaden.

I juli sker ett uppehåll i uppdaterandet av statistiken.

ICD-koder

ICD-koder som gäller för infektionssjukdomarna:

  • U07.1 – Covid-19, virus påvisat
  • U07.2 – Covid-19, virus ej påvisat

Varför saknas det värden i statistiken?

För att säkerställa att personuppgifter inte röjs visas inte uppgifter som kan peka ut ett lågt antal patienter eller vårdepisoder. I diagram står det som “Värde kan ej visas”.

Om det står “Värde saknas” beror det på att data inte har rapporterats in.

“Ej aktuellt” betyder att data inte finns för den kategorin.

Datafiler

Här finns datafil i Excel-format med statistik kopplat till dödsfall i covid-19. I filen finns också information om population, metod, källa och definitioner.

Senast uppdaterad:
Publicerad: