Statistik om covid-19

Här hittar du statistik om coronapandemin och hur det har utvecklats över tid.

Uppehåll i statistiken

Under påsken uppdateras inte statistiken om covid-19. Nästa uppdatering blir torsdag 13 april.

De två första diagrammen uppdateras varje vardag. Resten av statistiken uppdateras i sin helhet varje torsdag.

Läget i sjukvården

Här finns statistik om vård av patienter med covid-19. Statistiken visar antal patienter på vanlig vårdavdelning och i intensivvård, både totalt för riket och per region.

Läget i landet

Diagrammet för all slutenvård visar en uppskattning av totalt antal inskrivna patienter på sjukhus.

Det finns en osäkerhet i det totala antalet eftersom vissa regioner och vårdenheter har blivit sena med sin rapportering. För att kunna ge en mer aktuell bild av läget totalt sett har vi i de fallen använt oss av antalet inskrivna patienter utifrån det värde som är senast inrapporterat. Det visas som en uppskattad total genom den mörkblå delen i diagrammen.

Diagrammet för all slutenvård baseras på den inrapportering som sker av regioner måndagar till onsdagar varje vecka. Inrapporterat antal patienter är utifrån uppgifter som kommit in de senaste sju dagarna.

Diagrammet för intensivvård baseras på den inrapportering som görs dagligen av enskilda vårdenheter via Svenska intensivvårdsregistret utifrån uppgifter från senaste dygnet.

Utveckling över tid

Här kan du se utvecklingen av nyinskrivna patienter och avlidna av covid-19.

För inskrivna i slutenvård och intensivvård räknas patienter som antingen fått covid-19 som diagnos eller som fått ett positivt svar på covid-19-test men inte hunnit få en diagnos.

Endast de som har covid-19 som underliggande dödsorsak enligt dödsorsaksintyg räknas med här. Eftersläpningen i statistiken beror på att det tar tid att få in dödsorsaksintyg.

Läget i regionerna

I diagrammen visas antal covid-19-patienter per region. Om en region inte har rapporterat in ett värde den senaste veckan markeras regionens namn med asterisker.

Du kan också följa läget i sjukvården genom vår statistik om coronapandemins effekter på vården.

Huvud- och bidiagnos

Här kan du se hur stor skillnaden är mellan hur många patienter som vårdats för covid-19 som huvuddiagnos jämfört med om det finns annan sjukdom med i bilden.

Med huvuddiagnos menas att det är främsta anledningen till att patienten vårdats. I övriga fall vårdades patienten främst för en annan diagnos men hade samtidigt covid-19.

Intensivvård utifrån huvud- och bidiagnos

Här kan du se ett diagram som visar antal patienter i intensivvård som har covid-19 antingen som huvuddiagnos eller bidiagnos.

Diagram har arkiverats

Diagrammet som visade andelen IVA-patienter med huvuddiagnos covid-19 uppdateras inte längre. Det beror på att antalet inskrivna intensivvårdspatienter i nuläget bedöms som alltför litet för att kunna beräkna andelen.

Det arkiverade diagrammet hittar du på sidan med tidigare publicerad statistik.

Samsjuklighet

I diagrammet nedan kan du se vilka som är de vanligaste anledningarna till att patienter med covid-19 som bidiagnos ligger inne på sjukhus för, alltså vad de fått för huvuddiagnos.

Statistiken finns uppdelat per kön eftersom det skiljer sig något mellan könen.

Vårdtider

Här kan du se vårdtider för covid-19-patienter inom slutenvård, som har kunnat följas minst 30 dagar efter inskrivningsdatum.

Postcovid

Postcovid är namnet på ett postinfektiöst tillstånd där patienten har kvarstående symtom eller sena besvär efter covid‑19.

Populationen består av patienter som varit diagnostiserade med postcovid, U09.9, från slutenvård eller specialiserad öppenvård. Förutom att statistiken är preliminär är det viktigt att notera att den inte omfattar primärvård (husläkare, hälsocentraler och liknande), eftersom det inte rapporteras till patientregistret. Därmed kan statistiken inte ge en bild över det totala antalet personer som har sökt vård för besvär efter covid-19.

Diagrammet visar hur vård för postcovid utvecklats över tid uppdelat på kön. Det uppdateras en gång i månaden.

Avlidna i covid-19

Här hittar du statistik om hur många som dött i covid-19 i riket, per län och kommun, utifrån var de är folkbokförda. Här ingår de som dött av covid-19, men inte de som dött av andra sjukdomar samtidigt som de också haft covid-19.

Jämför län

I tabellen kan du se hur det ser ut i länen, både totalt antal avlidna i covid‑19 och åldersstandardiserade siffror per 100 000 invånare. De åldersstandardiserade siffrorna är baserade på befolkningen för 2021.

Om du vill jämföra bara två län kan du skriva in dem i sökrutan, till exempel "halland blekinge".

Jämför kommuner

I tabellen kan du se hur det ser ut i kommunerna, både totalt antal avlidna i covid‑19 och åldersstandardiserade siffror per 100 000 invånare. De åldersstandardiserade siffrorna är baserade på befolkningen för 2021.

Om du vill jämföra två kommuner kan du skriva in dem i sökrutan. Skriv till exempel "kiruna gällivare" om du vill jämföra Kiruna kommun med Gällivare kommun.

Fakta om statistiken

De två första diagrammen uppdateras varje vardag. De flesta andra diagram uppdateras varje torsdag, med två undantag:

  • Diagrammet för postcovid uppdateras varje månad.
  • Diagrammet med huvuddiagnoser för vårdtillfällen där covid-19 är bidiagnos uppdateras mer sällan eftersom läget inte förändras speciellt mycket över tid.

Nedan finns datafiler i Excel-format med statistik kopplat till covid-19. I filerna finns också information om population, metod, källa och definitioner. Statistiken redovisas från början av 2020.

Förändringar i statistiken

Under perioden maj–juli 2022 upphörde insamlingen av statistiken. Insamlandet startade igen under hösten 2022 efter att uppdraget förnyades. Därför finns ett glapp i statistiken under den perioden.

Den 2 februari 2023 förändrades diagrammet för dygn på sjukhus för covid-19-patienter. Diagrammet inkluderar inte längre vårdtid för patienter som avled under slutenvårdtillfället. Ändringen genomfördes så att metoden stämmer överens med motsvarande Excelfil.

Postcovid

I datafilen för postcovid ingår patienter från slutenvård eller specialiserad öppenvård som varit diagnostiserade med postcovid, postcovid i sjukdomshistorien eller multisystemiskt inflammatoriskt tillstånd associerat med covid‑19. Mer än ett vårdtillfälle kan förekomma för varje unik patient.

Statistiken är preliminär och ett bortfall förekommer till följd av fördröjning i inrapporteringen. Här kan du läsa mer om koderna som ska användas ur ICD-10-SE för covid-19.

Datafiler

Definitioner

Slutenvård

Sjukhusvård, så kallad slutenvård, ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård, till exempel på vårdcentraler, specialiserad öppenvård eller hemsjukvård.

Underliggande dödsorsak

Den sjukdom eller skada som startade förloppet och som ledde till dödsfallet. Andra tillstånd som bedöms ha bidragit till dödsfallet anges som bidragande dödsorsak.

Senast uppdaterad:
Publicerad: