Statistik om covid-19

Här hittar du statistik om coronapandemin och hur det utvecklats över tid.

Statistiken uppdateras varje onsdag. Längst ned på sidan kan du ladda ned datafiler.

Diagrammet visar utvecklingen av inneliggande patienter på sjukhus och intensivvård vecka för vecka. Du kan också se utvecklingen dag för dag för nyinskrivning på sjukhus och i intensivvård, smittade på särskilt boende och avlidna.

Till exempel ser du den så kallade första vågen våren 2020, andra vågen vintern 2020‑2021 och tredje vågen våren 2021.

Peka på figurerna för att få mer information.

Innehåll på sidan
  • Nyinskrivna, avlidna och bekräftade fall över tid
  • Läget i sjukvården
  • Postcovid
  • Covid‑19‑patienters socioekonomi
  • Fakta om statistiken, datafiler och definitioner

Läget i sjukvården

Här kan du följa utvecklingen över tid för vård av patienter med covid‑19.

Peka på grafen för att se datum.

Diagrammet visar utvecklingen i Sverige inom vården, både på intensivvårdsavdelning och vanlig vårdavdelning.

Här hittar du också utvecklingen för olika regioner över tid.

Hälso- och sjukvårdens påverkan av covid‑19

Under coronapandemin har Sveriges akut- och intensivvårdskapacitet behövt utökas, och annan vård har behövt kliva åt sidan för att göra plats och frigöra personal för vård av covid‑19‑patienter.

Socialstyrelsen har analyserat hur det har påverkat olika områden inom hälso- och sjukvården.

Postcovid

Statistiken om postcovid uppdateras andra onsdagen varje månad.

Postcovid är namnet på ett postinfektiöst tillstånd där patienten har kvarstående symtom eller sena besvär efter covid‑19.

Diagrammet visar hur vård för postcovid utvecklats över tid uppdelat på kön. Under 2021 har antalet vårdtillfällen varit fler än under coronapandemins första år 2020.

Diagrammet visar hur många som fått postcovid uppdelat på kön och ålder.

I faktabladet ”Statistik om tillstånd efter covid‑19” som publicerades i april 2021 kan du läsa mer om postcovid. Du hittar det längst ned på sidan.

Statistik över vård för postcovid, samt liknande diagnoser, uppdelad på kön, ålder och län finns i Excel‑filen längst ned på sidan. I filen finns också beskrivning av avgränsningar och definitioner.

Fakta om statistiken

Nedan finns en datafil i Excel-format med övergripande statistik, som sammanfattar läget för grupperna avlidna, sjukhusvårdade och äldre med covid‑19. I filen finns också information om population, metod, källa och definitioner. Statistiken redovisas från början av 2020 och framåt. Statistiken är uppdelad efter perioderna mars till september 2020, oktober 2020 till februari 2021 och februari 2021 till senast tillgängliga. Syftet är att åskådliggöra om förändringar skett över tid.

I statistiken för postcovid ingår patienter från slutenvård eller specialiserad öppenvård som varit diagnostiserade med postcovid, postcovid i sjukdomshistorien eller multisystemiskt inflammatoriskt tillstånd associerat med covid‑19. Mer än ett vårdtillfälle kan förekomma för varje unik patient. Perioden som mäts är från 1 mars 2020 och framåt. Statistiken är preliminär och ett bortfall förekommer till följd av fördröjning i inrapporteringen. Statistiken om postcovid uppdateras andra onsdagen varje månad.

Du hittar ett faktablad om postcovid, som beskriver Socialstyrelsen koder för tillstånd efter covid‑19 eller associerade till covid‑19. Där redogörs både hur de olika koder som finns är avsedda att användas, och i vilken utsträckning de faktiskt använts i slutenvården och den öppna specialistläkarvården.

Här finns också ett faktablad och datafil med statistik om covid‑19‑patienters socioekonomi, efter inkomst, sysselsättning, utländsk eller svensk bakgrund och utbildning.

Du hittar även en metodbeskrivning för figurerna.

Här kan du läsa mer om koderna som ska användas ur ICD-10-SE för covid-19.

Faktablad och datafiler

Postcovid
Statistik om tillstånd efter covid-19Artikelnummer: 2021-4-7353|Publicerad: 2021-04-15

Definitioner

Slutenvård

Sjukhusvård, så kallad slutenvård, ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård, till exempel på vårdcentraler, specialiserad öppenvård eller hemsjukvård.

Senast uppdaterad:
Publicerad: