Statistik om covid-19

Här hittar du statistik om coronapandemin och hur det har utvecklats över tid.

Läget i sjukvården

Här finns statistik om vård av patienter med covid-19 under pandemin. Statistiken visar antal patienter på vanlig vårdavdelning och i intensivvård, både totalt för riket och per region. Lägesbilden publiceras varje vecka.

Kommuner och regioner slutade i maj 2022 att veckovis rapportera in läget i sjukvården. Socialstyrelsen har i juli 2022 fått ett förnyat uppdrag att följa läget inom hälso- och sjukvården avseende covid-19. Vi började samla in uppgifter om inneliggande patienter med covid-19 från regionerna under vecka 30, alltså slutet av juli 2022 och framåt.

Diagram som inte längre uppdateras finns fortfarande att se på sidan tidigare publicerad covid-19-statistik. Du kan också följa läget i sjukvården genom vår statistik om coronapandemins effekter på vården.

Ytdiagrammet ”Covid-19-patienter i intensivvård och på vanlig vårdavdelning” visar läget i den svenska sjukvården veckovis. Där ser du antal patienter som ligger inne på sjukhus. Det baseras på vad varje region har rapporterat in till Socialstyrelsen. Om en region inte rapporterat in antal patienter under en vecka används det senaste inrapporterade värdet.

I de efterföljande tabellerna visas antal covid-19-patienter per region. Om en region inte har rapporterat in ett värde den senaste veckan markeras regionens namn med asterisker.

Postcovid

Postcovid är namnet på ett postinfektiöst tillstånd där patienten har kvarstående symtom eller sena besvär efter covid‑19.

Populationen består av patienter som varit diagnostiserade med postcovid, U09.9, från slutenvård eller specialiserad öppenvård. Förutom att statistiken är preliminär är det viktigt att notera att den inte omfattar primärvård (husläkare, hälsocentraler och liknande), eftersom det inte rapporteras till patientregistret. Därmed kan statistiken inte ge en bild över det totala antalet personer som har sökt vård för besvär efter covid-19.

Diagrammet visar hur vård för postcovid utvecklats över tid uppdelat på kön. Det uppdateras en gång i månaden.

Avlidna i covid-19

Här hittar du statistik om hur många som dött i covid-19 i riket, per län och kommun, utifrån var de är folkbokförda. Här ingår de som dött av covid-19, men inte de som dött av andra sjukdomar samtidigt som de också haft covid-19.

Jämför län

I tabellen kan du se hur det ser ut i länen, både totalt antal avlidna i covid‑19 och åldersstandardiserade siffror per 100 000 invånare. De åldersstandardiserade siffrorna är baserade på befolkningen för 2021.

Om du vill jämföra bara två län kan du skriva in dem i sökrutan, till exempel "halland blekinge".

Jämför kommuner

I tabellen kan du se hur det ser ut i kommunerna, både totalt antal avlidna i covid‑19 och åldersstandardiserade siffror per 100 000 invånare. De åldersstandardiserade siffrorna är baserade på befolkningen för 2021.

Om du vill jämföra två kommuner kan du skriva in dem i sökrutan. Skriv till exempel "kiruna gällivare" om du vill jämföra Kiruna kommun med Gällivare kommun.

Fakta om statistiken

Endast läget i sjukvården uppdateras veckovis, övriga diagram uppdateras månadsvis sedan april 2022. Vi fortsätter att löpande bevaka utvecklingen och kan med kort varsel öka frekvensen igen.

Nedan finns datafiler i Excel-format med statistik kopplat till covid-19. I filerna finns också information om population, metod, källa och definitioner. Statistiken redovisas från början av 2020 till och med juni 2022 för alla datafiler förutom för postcovid, som uppdateras en gång i månaden.

Postcovid

I datafilen för postcovid ingår patienter från slutenvård eller specialiserad öppenvård som varit diagnostiserade med postcovid, postcovid i sjukdomshistorien eller multisystemiskt inflammatoriskt tillstånd associerat med covid‑19. Mer än ett vårdtillfälle kan förekomma för varje unik patient. Statistiken är preliminär och ett bortfall förekommer till följd av fördröjning i inrapporteringen. Här kan du läsa mer om koderna som ska användas ur ICD-10-SE för covid-19.

Datafiler

Definitioner

Slutenvård

Sjukhusvård, så kallad slutenvård, ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård, till exempel på vårdcentraler, specialiserad öppenvård eller hemsjukvård.

Underliggande dödsorsak

Den sjukdom eller skada som startade förloppet och som ledde till dödsfallet. Andra tillstånd som bedöms ha bidragit till dödsfallet anges som bidragande dödsorsak.

Senast uppdaterad:
Publicerad: