Statistik om vuxna personer som får boendeinsatser och anhörigstöd

Här hittar du statistik om vuxna personer som får boendeinsatser och anhörigstöd baserad på mängduppgifter från kommunen. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Bland gruppen vuxna personer som fick boendeinsatser och anhörigstöd den 1 november 2019 var det cirka 14 400 personer som fick insatsen bistånd som avser boende alternativt institutionsvård. Av dessa fick 69 procent en långsiktig boendelösning, vilket är 8 procent fler än 1 november 2018.
  • Den 1 november 2019 fick drygt 7 300 personer individuellt behovsprövade insatser där bland annat anhörigstöd i olika former ingår.
  • Vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd omfattar inte individer som har missbruksproblem eller bostad med särskild service enligt LSS.

Källa: Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2019

Statistikpublikationer

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd är en rapport som beskriver omfattningen av boendeinsatser och öppna insatser som socialtjänsten i landets kommuner ger till vuxna personer utan eget missbruk.

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd innehöll tidigare även uppgifter om vuxna personer med missbruk och beroende. De uppgifterna ingår sedan 2015 i en separat rapport.

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om vuxna personer som får boendeinsatser och anhörigstöd kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om vuxna personer som får boendeinsatser och anhörigstöd grundar sig på mängduppgifter från kommunerna. Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter. Det innebär att uppgifterna inte innehåller individuppgifter.

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller socialtjänstinsatser gjorda till gruppen vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd.

Till gruppen vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd räknar vi personer som är minst 21 år med problem som inte är relaterade till eget missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. Här ingår personer som fått insatser på grund av till exempel hemlöshet, behov av stöd i föräldrarollen, en anhörigs missbruk eller att han eller hon utsatts för våld.

Statistikens kvalitet

Mängduppgifternas bortfall kan vara cirka 5-10 procent. Det beror på att en del frågor inte besvarats av vissa kommuner. Uppgifter om kvalitet och bortfall hittar du i kvalitetsdeklarationen för den årliga statistiken.

Senast uppdaterad:
Publicerad: