Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende

Här hittar du statistik om vuxna personer med missbruk och beroende baserad på registret över tvångsvård enligt lagen om vård av vuxna missbrukare, samt mängdstatistik från kommunerna. Det är korta fakta, rapporter, tabeller och en länk till statistikdatabasen där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • År 2023 tvångsvårdades 834 personer med missbruk och beroende.
  • Bland de personer som vårdades med tvång var medelåldern 35 år.
  • Det var drygt 6 300 personer som fick frivillig institutionsvård.
  • Drygt 11 900 personer gavs bistånd som avser boende.
  • 860 personer gavs en eller flera insatser för spelmissbruk.

Källa: Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende 2023

Statistikpublikationer

Vuxna personer med missbruk och beroende är en rapport som innehåller siffror på tvångsvård, frivillig institutionsvård, boende och öppna insatser till personer med missbruk och beroende. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Rättsmedicinalverket har tagit fram en gemensam rapport med statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Rapporten är ett regeringsuppdrag och syftet med den är att tillgängliggöra statistiken så att den kan tolkas och förstås av en bred målgrupp.

Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar
Dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningarArtikelnummer: 2022-6-7915|Publicerad: 2022-06-01

Statistikfaktabladet nedan beskriver utvecklingen av dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar och är en del av Socialstyrelsens reguljära statistikbevakning. Rapporten redovisar också betydelsen av olika substanser i samband med dessa dödsfall, vilket bidrar till att visa på möjliga användningsområden för den så kallade substansmodulen som är en del av dödsorsaksregistret.

Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2022

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om vuxna personer med missbruk och beroende kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om vuxna personer med missbruk och beroende grundar sig dels på mängduppgifter från kommunerna och dels på individuppgifter som kommer från registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare.Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter. Det innebär att uppgifterna inte innehåller individuppgifter.

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller socialtjänstinsatser gjorda till grupperna vuxna personer med missbruk och beroende. Statistiken inkluderar personer som är minst 21 år och som någon gång under året fick en frivillig insats på grund av problem med missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. För tvångsvård är personerna i åldersgruppen 18 år och äldre.

Statistikens kvalitet

Individuppgifterna har en god kvalitet. Mängduppgifternas bortfall kan dock vara cirka 5-10 procent. Det beror på att vissa frågor inte alls besvarats av en del kommuner. Uppgifter om kvalitet och bortfall finns på sidan registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare

Jämförande statistik

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens olika verksamheter över hela Sverige. Jämförelserna redovisas per kommun eller region. För vissa områden finns även jämförelser per sjukhus eller verksamhetsnivå.

Senast uppdaterad:
Publicerad: