Utveckla den indikatorbaserade uppföljningen inom patientsäkerhetsområdet

I september 2021 publicerade Socialstyrelsen rapporten En indikatorbaserad uppföljning för säker vård, en baslinjemätning kopplad till den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Ett uppföljningsramverk med principer för uppföljning togs fram som stöd för att utveckla uppföljningen med utgångspunkt från fokusområden och grundförutsättningar från handlingsplanen samt utifrån tre huvudfrågeställningar kopplade till ett tidsperspektiv:

  1. Har vården varit säker?
  2. Är vården säker här och nu?
  3. Ökar riskmedvetenhet, förebyggande arbete och beredskap?

Uppföljningen ska under 2024 utvecklas genom att uppdatera ett urval av indikatorer som ingått i baslinjemätningen 2021, genom tillägg av några nya uppföljningsområden, genom att redovisa en internationell utblick med några indikatorer samt genom att utveckla den systemövergripande uppföljningen. Det innebär att ge förslag på indikatorer som kan definieras som systemövergripande inom patientsäkerhetsområdet. Indikatorerna baseras på flera olika datakällor samt även på Socialstyrelsens register.

Att utveckla indikatorer sker enligt Socialstyrelsens Handbok för utveckling av indikatorer för god vård och omsorg. Målet med projektet är att stärka huvudmännens patientsäkerhetsarbete med en systematisk uppföljning för att uppnå att en god och säker vård erbjuds patienter överallt och alltid enligt handlingsplanens intentioner. Indikatorerna kommer att presenteras i en digital plattform, i en så kallad indikatorportal på Socialstyrelsens hemsida och som en del i uppbyggnaden av Socialstyrelsens kontinuerliga uppföljning med öppna data tillgänglig för våra målgrupper. Utvecklingen av uppföljningen sker i dialog med regionerna och kommunernas kunskapsstyrningen och i dialog med nationella arbetsgruppen (NAG) Uppföljning patientsäkerhet.

Avrapportering

Projektet planeras att redovisas senast december 2024.

Ansvarig utredare

Marianne Aggestam (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: