Utvärdering av kommunernas arbete med att ge stöd till våldsutsatta att ordna stadigvarande boende

Socialstyrelsen har under åren 2022–2025 i uppdrag att stärka det nationella stödet till kommunerna i deras arbete med att ge stöd till våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. Uppdraget består av flera delar, däribland att utvärdera arbetet. Syftet med utvärderingen är att undersöka i vilken utsträckning statsbidraget har stärkt kommunernas arbete med att ge stöd till våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. I uppdraget ingår att sprida utvärderingens resultat och slutsatser till kommuner och andra berörda aktörer. Utvärderingen baseras bland annat på årliga avrapporteringar om användning av statsbidraget samt intervjuer med ett urval av berörda kommuner.

Avrapportering

Uppdraget redovisas i delrapporter senast den 31 maj 2024, den 31 maj 2025 och i en slutrapport senast den 31 maj 2026.

Ansvarig utredare

Lovisa Wiklund (Enheten för socialstjänst 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: