Utvärdering av arbetssättet "En väg in" inom barn- och ungdomspsykiatrin

Flera regioner har infört gemensamma mottagarfunktioner för barn och unga med psykisk ohälsa, ofta kallade "En väg in". Syftet med mottagarfunktionerna/En väg in är bland annat att öka tillgängligheten och säkerställa att insatser ges på rätt vårdnivå. Socialstyrelsen ska utvärdera arbetssättet En väg in inom barn- och ungdomspsykiatrin. I uppdraget ingår att utvärdera det vetenskapliga stödet för arbetssättet och att uppmärksamma erfarenheter av arbetssättet. Utvärderingen kommer bland annat att innefatta intervjuer, workshops och möten med personal på mottagarfunktionerna och med personal på berörda verksamheter. Vid genomförandet av uppdraget kommer Socialstyrelsen inhämta kunskap och erfarenheter från bland annat SBU, SKR, regioner och kommuner samt patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Socialstyrelsen ska redovisa förslag på fortsatta utvecklingsbehov inom området samt hur Socialstyrelsen kan bidra till att stödja den fortsatta utvecklingen av arbetssättet

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 1 mars 2025.

Ansvarig utredare

Clara Lindberg (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 4)
Senast uppdaterad:
Publicerad: