Uppföljningsmått för hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering

Socialstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram uppföljningsmått och ett uppföljningsramverk för hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Måtten ska vara ett stöd i regionernas arbete med uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av hälso- och sjukvårdens arbete inom området. Socialstyrelsen har sedan 2020 arbetat med att ta fram uppföljningsmått och den lägesbeskrivning som Socialstyrelsen publicerade under 2023 är den första delen av arbetet. Förslag på uppföljningsmått identifieras bland annat utifrån resultaten i lägesrapporten (Socialstyrelsen 2023) och Nationellt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering (Socialstyrelsen 2023). Ett uppföljningsramverk har tagits fram som bygger på det nationella kunskapsstödet. Det övergripande målet i uppföljningsramverket är "God kvalitet i hälso- och sjukvårdens process för sjukskrivning och rehabilitering". Under våren kommer Socialstyrelsen skicka ut en enkät till medicinskt sakkunniga i försäkringsmedicin på regionnivå och kontaktpersoner för försäkringsmedicinska frågor på regionnivå. Enkäten handlar om att ta ställning till förslag på ett fåtal uppföljningsmått för hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och relaterad rehabilitering samt om måtten bidrar till ökad kvalitet (enligt definitionen i SOFS 2011:9) och ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvårdens process för sjukskrivning och rehabilitering. Arbetet sker i samverkan med regionrepresentanter, SKR och nationellt programområde (NPO) för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Avrapportering

Uppdraget planeras bli klart under 3:e kvartalet 2024.

Ansvarig utredare

Cecilia Stävberg (Enheten för vägledning för hälso- och sjukvården)
Senast uppdaterad:
Publicerad: