Uppföljning av reformen fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Socialstyrelsen kommer att följa upp reformen fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Sedan den 1 juni 2022 har en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, införts med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Reformens mål är att öka kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg samt samordning för hemtjänsttagare.

Socialstyrelsens uppföljning kommer att baseras på data från kvantitativa datakällor, bland annat data från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Socialtjänstregistret. En kvalitativ studie kommer genomföras för att komplettera de kvantitativa datakällorna.

Syftet med uppföljningen är att ge kunskapsunderlag för reformens genomslag i landet samt belysa uppfattningar gentemot reformens mål, främst hemtjänsttagare och fasta omsorgskontakters uppfattningar.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 1 mars 2025.

Ansvarig utredare

Homan Amani (Enheten för socialtjänst 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: