Uppföljning av överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023

Det finns sedan länge brister i tillgängligheten i hälso- och sjukvården, såsom långa väntetider och vårdköer. Socialstyrelsen kommer att följa upp tillgängligheten i hälso- och sjukvården för 2023 inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Myndigheten kommer att följa utvecklingen av väntetiderna genom att analysera hur väl regionerna uppfyller den nationella vårdgarantin. Den nationella vårdgarantin fastställer hur länge patienter som längst ska behöva vänta på vård. Dessutom kommer myndigheten att analysera regionernas strategiska arbete för en ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Uppföljningen görs av Socialstyrelsen och baseras dels på data från den nationella väntetidsdatabasen, som Socialstyrelsen inhämtar från SKR, dels på redovisningar och handlingsplaner som regionerna lämnar till myndigheten. Målet med uppföljningen är att klargöra regionernas strategiska insatser för en ökad tillgänglighet och samtidigt följa utvecklingen av väntetiderna i hälso- och sjukvården.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 30 augusti 2024.

Ansvarig utredare

Anna Dahlin (Enheten för tillgänglighet och kompetensförsörjning)
Publicerad: