Uppföljning av läkemedel för personer inom LSS

Syftet med detta projekt är att kartlägga och analysera läkemedelsanvändningen hos personer som får insatser enligt LSS, och med detta som grund utarbeta förslag till indikatorer som kan användas för att mäta och över tid följa kvaliteten i läkemedelsanvändningen i denna grupp.

Projektet, som kommer att bedrivas på myndigheten, genomförs med hjälp av analyser baserade på läkemedelsregistret och LSS-registret. Uttag från respektive register för 2022, omfattande samtliga åldrar, samkörs och analyseras med avseende på läkemedelsanvändning i olika åldersgrupper i de olika personkretsarna, med fokus på förekomst av polyfarmaci samt läkemedel och läkemedelskombinationer med potentiellt ogynnsamma effekter på kort eller lång sikt.

Målet med projektet är att kartlägga och beskriva läkemedelsanvändningen hos personer som får insatser enligt LSS, med avseende på omfattning, mönster och kvalitet, och att, baserat på dessa resultat, ta fram förslag till indikatorer för god läkemedelsanvändning för denna grupp.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 31 oktober 2024.

Ansvarig utredare

Johan Fastbom (Enheten för specialiststöd 1)
Publicerad: