Uppdrag avseende försörjningsanalys av sjukvårdsprodukter samt framtagande av analysmodell

Behoven av försörjningsviktiga varor och tjänster kan skilja sig åt mellan fredstida krissituationer och krig, både avseende vilka varor och tjänster som behövs och hur omfattande behoven av dessa är. Det är därför väsentligt att identifiera vilka varor och tjänster som är nödvändiga i olika situationer samt tillgången till dessa.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen ska gemensamt genomföra en pilotanalys som avser försörjningen av sjukvårdsprodukter samt ta fram ett förslag till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv modell för försörjningsanalys.

Genomförandet av piloten kommer att ske via kartläggning av behov utifrån scenarier och kartläggning av tillgång av aktuella produkter. Därefter utförs en analys av eventuella glapp mellan behov och tillgång, följt av framtagande av åtgärdsförslag för att täppa till glappen. Erfarenheter från genomförandet av piloten återkopplas kontinuerligt till arbetet med försörjningsanalysmodellen.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 12 december 2024.

Ansvarig utredare

Malin Alenius (Enheten för patientsäkerhet och kapacitetsplanering)
Senast uppdaterad:
Publicerad: