Socialtjänstens placeringar av barn och unga med utländsk och svensk bakgrund

År 2022 startade en omfattande påverkanskampanj (LVU-kampanjen) riktad mot socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Budskapet var att den svenska socialtjänsten kidnappar barn utan giltig grund, och då framför allt barn med utländskt påbrå och med muslimsk trosuppfattning. Kampanjen har fått stort genomslag både nationellt och internationellt, och är särskilt riktad mot tvångslagstiftningen, det vill säga mot lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Enligt Myndigheten för Psykologiskt Försvar är LVU-kampanjen den största påverkanskampanj som drabbat Sverige hittills. En konsekvens av LVU-kampanjen är att den sprider rädsla bland utlandsfödda föräldrar vilket kan leda till att de inte vågar vända sig till socialtjänsten. Socialstyrelsen genomför därför − i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället − olika satsningar på uppdrag av regeringen för att informera och ge kunskap om socialtjänstens arbete. Den här studien syftar till att undersöka om det finns omotiverade skillnader i placeringsmönster mellan barn och unga med svensk och utländsk bakgrund. Resultaten ska utgöra kunskapsunderlag i myndighetens informationsarbete. I studien undersöks placeringar med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Studien baseras på registerdata och omfattar hela befolkningen födda 1991–2020 som var folkbokförda i Sverige före 21 års ålder, vilket motsvarar drygt 3,8 miljoner individer.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 15 juni 2024.

Ansvarig utredare

Marie Berlin (Enheten för specialiststöd 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: