Risk- och sårbarhetsanalys och risk- och sårbarhetsbedömning 2024

Enligt Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap ska Socialstyrelsen identifiera samhällsviktig verksamhet inom myndighetens ansvarsområde, kontinuerligt analysera om det inför eller vid fredstida krissituationer och höjd beredskap finns sårbarhet och hot eller risker som allvarligt kan hota, skada eller försämra förmågan till den samhällsviktiga verksamheten inom ansvarsområdet, bedriva ett systematiskt arbete för att kunna upprätthålla den egna samhällsviktiga verksamheten och verka för att andra aktörer inom ansvarsområdet också bedriver ett sådant arbete, och minst vartannat år värdera och sammanställa resultatet av analysarbetet i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). RSA ska även omfatta vilka åtgärder som myndigheten vidtagit och planerar för att minska sårbarheten mot sådana hot och risker som identifierats samt en övergripande bedömning av vilka övriga åtgärder inom myndighetens ansvarsområde som bör vidtas i samma syfte.

Dessutom ska Socialstyrelsen senast vid utgången av september månad varje jämnt årtal lämna en sammanfattande redovisning (Risk- och sårbarhetsbedömning - RSB) baserad på den RSA som gjorts, enligt samma förordning, till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. RSB ska innehålla dels uppgifter om de åtgärder som myndigheten vidtagit och planerar för att minska sårbarheten mot sådana hot och risker som identifierats i RSA, dels en övergripande bedömning av vilka övriga åtgärder inom myndighetens ansvarsområde som bör vidtas i samma syfte samt hur dessa åtgärder ska prioriteras.

Avrapportering

Uppdraget slutredovisas senast den 30 september 2024.

Ansvarig utredare

Taha Alexandersson (Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar)
Senast uppdaterad:
Publicerad: