Redogöra för förmåga och åtgärder inom det civila försvaret

Socialstyrelsen ska enligt anvisningarna för det civila försvaret analysera vidtagna och planerade åtgärder samt bedöma vilken förmåga beredskapssektorn hälsa, vård och omsorg har att bidra med till relevanta delar i målet för det civila försvaret. Socialstyrelsen redovisar för myndigheten, ansvarsområdet och för sektorn till Socialdepartementet och MSB samt till Försvarsmakten i de delar av målet för det civila försvaret som handlar om en bedömning av förmågan att bidra till det militära försvarets förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Socialstyrelsen samverkar i uppdraget med MSB, Försvarsmakten, Länsstyrelsen, beredskapsmyndigheterna i sektorn samt regioner.
Målet är att stärka motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna och förmågan i det civila försvaret.

Avrapportering

Uppdraget slutredovisas senast den 1 oktober 2024.

Ansvarig utredare

Taha Alexandersson (Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar)
Senast uppdaterad:
Publicerad: