Nationella riktlinjer Målnivåer – vård vid obesitas

Socialstyrelsen publicerade nationella riktlinjer med rekommendationer och indikatorer för vård vid obesitas 2023, och som en del i uppdraget ingår att ta fram målnivåer. Under 2024 påbörjas arbetet med att se på förutsättningar för målnivåer. Syftet med att ta fram nationella målnivåer är att ge hälso- och sjukvården tydliga och mätbara kvalitetsmål att arbeta mot för att bidra till att säkerställa en god och jämlik vård. Socialstyrelsens arbete med att fastställa målnivåer genomförs tillsammans med medicinska experter och bedrivs enligt en modell som initieras med att ett urval av indikatorer görs, som anses vara möjliga och lämpliga att målsätta. Arbetet med att ta fram målnivåer bedrivs i ett konsensusförfarande där företrädare för huvudmän, nationella programområden, professioner samt patientförening ingår. En del i konsensusförandet är en s.k. delphiprocess med underlag som indikatorbeskrivningar, statistiska underlag samt expertgruppens målnivåförslag som skickas ut via webbenkät. Därefter genomförs ett remissförförande innan målnivåerna fastställs.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 31 januari 2025.

Ansvarig utredare

Ann-Sofie Bertilsson (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: