Kartläggning och uppföljning av skolsociala team

Regeringen har initierat en statlig satsning så att skolor kan inrätta så kallade sociala team för att bland annat bidra till trygghet och studiero, öka närvaron för eleverna och förbättra samverkan mellan skola och socialtjänst. Med skolsociala team avses en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Skolverket och Socialstyrelsen ska därför stödja skolhuvudmän och socialtjänst när det gäller att inrätta och organisera skolsociala team i grundskolan och gymnasieskolan. I uppdraget ingår det att gemensamt kartlägga, följa upp och analysera hur skolhuvudmän och socialtjänst har organiserat och bedrivit verksamhet i skolsociala team. Uppgifter om de skolsociala teamen samlas in via Skolverkets e-tjänst för statsbidraget. Därtill ska ytterligare datainhämtning genomföras för att besvara frågan om i vilka socioekonomiska områden skolsociala team verkar. Intervjuer kommer genomföras med ett antal skolsociala team, rektorer samt enhetschefer från socialtjänsten. Projektet sker i samverkan med Skolverket. Kartläggningen, uppföljningen och analysen av skolsociala team syftar till att öka kunskapen om, samt beskriva och analysera skolsociala team och åtgärdernas uppnådda resultat.

Avrapportering

Uppdraget planeras att delredovisas senast 31 oktober 2024 och slutredovisas senast 15 oktober 2025.

Ansvarig utredare

Anita Bashar Aréen (Enheten för socialtjänst 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: