Kartläggning av psykisk ohälsa bland placerade barn och unga

Kartläggningen syftar till att ge kunskap om förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga som är placerade i heldygnsvård enligt SoL och/eller LVU, samt att undersöka om de får vård och behandling för detta i samma utsträckning som andra jämnåriga. Utgångspunkten för uppdraget är att vidta kunskapshöjande insatser till huvudmän och yrkesverksamma i den sociala barn- och ungdomsvården, hälso- och sjukvården samt tandvården för att tillförsäkra placerade barn och unga en god hälsa, munhälsa samt obruten skolgång.

Kartläggningen genomförs med hjälp av registeranalyser och är delvis en uppföljning av en studie som myndigheten genomförde år 2014 om användning av psykofarmaka bland placerade barn och unga. Resultaten från den studien visade att förskrivningen av psykofarmaka till placerade barn och unga är mycket högre än till andra jämnåriga. Resultaten visade också att de placerade barnen och ungdomarna i lägre utsträckning än andra jämnåriga hade kontinuitet i behandling och närhet till specialistvård som barn- och ungdomspsykiatri eller habilitering.

Kartläggningen kommer om möjligt även omfatta en uppföljning av kartläggningen av hälsoundersökningar som Socialstyrelsen genomförde hösten 2023.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 2024-09-30.

Ansvarig utredare

Marie Berlin (Enheten för specialiststöd 1)
Publicerad: