Kartläggning av cancerrehabiliteringen

Socialstyrelsen ska kartlägga vilka insatser regionerna erbjuder inom cancerrehabilitering. Vi ska även informera om och stödja implementeringen av de framtagna åtgärdskoderna för rehabiliteringsplan, samt identifiera eventuella kompletterande förslag till åtgärder för att stärka cancerrehabiliteringen.

Kartläggningen baseras på intervjuer med regionala cancersamordnare och representanter för nationella aktörer inom cancer- och rehabiliteringsområdena. Vi kommer även att genomföra deskriptiva kvantitativa analyser av registrerade åtgärder i Socialstyrelsens nationella hälsodataregister. En workshop med företrädare för patient- och närståendeorganisationer kommer hållas, samt dialog med RCC i samverkan.
Målen med projektet är att skapa en nationell bild av vilka cancerrehabiliteringsinsatser som regionerna erbjuder, att stödja en enhetlig användning av åtgärdskoderna för rehabiliteringsplan, samt identifiera eventuella kompletterande förslag för att stärka cancerrehabiliteringen.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 28 juni 2024.

Ansvarig utredare

Sofia Johansson (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 2)
Publicerad: