Kartlägga och analysera kommuners och regioners arbete mot välfärdsbrottslighet i hälso- och sjukvården

Syftet är att kartlägga och analysera vilka områden och typer av verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården som är särskilt utsatta för välfärdsbrottslighet och vilka konsekvenser det kan ha för kvalitet och patientsäkerhet. Vidare ska Socialstyrelsen kartlägga vilka insatser och åtgärder som kommuner och regioner vidtar för att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsbrottlighet. Myndigheten ska även kartlägga vilka behov regioner och kommuner har av stöd och identifiera vilka möjligheter Socialstyrelsen eller annan myndighet har för att stödja kommuner och regioner i arbetet mot välfärdsbrottslighet. Kartläggning och analys bygger på intervjuer med regioner och kontakter med kommuner bl.a. genom Socialchefsnätverket vid Sveriges kommuner och regioner (SKR). Därutöver inhämtas synpunkter från Inspektion för vård och omsorg, Brottsförebyggande rådet, Upphandlingsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och SKR.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 30 september 2024.

Ansvarig utredare

Johan Lantto (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: