Indikatorer i nationella riktlinjer för ätstörningsvården

Under 2022 har Socialstyrelsen påbörjat arbetet med att ta fram indikatorer för de nationella riktlinjerna för ätstörningsvården vilket sker parallellt med själva riktlinjearbetet. Tillsammans med en grupp externa experter kommer indikatorer tas fram som kopplas till de mest angelägna rekommendationerna. Övergripande indikatorer inom sjukdomsområdet kommer också tas
fram.

Indikatorerna kommer att vara en utgångspunkt för kommande utvärdering av sjukdomsområdet och för eventuella målnivåer.

Avrapportering

Uppdraget redovisas i en första version i början av 2024 för att ta in synpunkter. En slutlig version publiceras i november 2024.

Ansvarig utredare

Tobias Edbom (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: