Utveckla långsiktiga former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens verksamhetsområden

Uppföljningen kommer att utgå ifrån de rättigheter som minoriteterna har
i enlighet med lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
och beröra vilka rutiner och beredskap som finns i verksamheterna
beträffande minoriteternas språk och kulturer. Uppföljningen kommer även
röra hur verksamheterna informerar minoriteterna om deras rättigheter
samt kunskapsnivån om minoritetslagen i respektive organisation. Ett antal
frågeställningar tas fram för respektive område och sammanställs i enkäter
som skickas till verksamheterna med regelbunden periodicitet, till exempel
vartannat år. En del av uppföljningen kommer även belysa hur minoriteterna
upplever bemötandet i kontakten med verksamheterna. I den delen av undersökningen
blir minoriteternas organisationer en viktig plattform för att nå ut
till målgruppen. Samråd med de nationella minoriteternas företrädare visar
att det finns en samsyn kring att uppföljningen bör fokusera på:

  • kommunal äldreomsorg
  • social barn- och ungdomsvård inkl. psykiatri, elevhälsa och ungdomsmottagningar
  • primärvård, vårdcentraler, barnavårdscentraler och mödravård
  • beroendevård
  • stöd till våldsutsatta
  • tandvård.

Avrapportering

Uppdraget redovisas årligen senast den 30 november.

Ansvarig utredare

Katarina Popovic (Enheten för socialtjänst 2)
Senast uppdaterad:
Publicerad: