Förbättra kunskapen om institutionsvårdens målgrupp och innehåll

Socialstyrelsen har initierat ett uppdrag som syftar till att generera ny kunskap om frivillig institutionsvård (HVB) för vuxna med missbruk och beroende, och dess resultat. Av myndighetens rapportering framgår att antalet vuxna personer med missbruk och beroende som får heldygnsvård enligt SoL har minskat under en längre tid, medan antalet som får öppenvårdsinsatser har ökat 2017–2020. Vi har i dagsläget svårt att avgöra vad det är som främst driver utvecklingen, och om det är en positiv eller negativ utveckling sett utifrån brukarnas behov och preferenser. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende finns inga rekommendationer om hur vården ska organiseras, till exempel om den ska erbjudas i form av öppen eller sluten vård eller institutionsvård. De nationella riktlinjerna innehåller inte heller några skrivningar om vissa behandlingsmetoder är mer lämpade för institutionsvård än andra, om det finns specifika behandlingsmetoder som är anpassade för en institutionskontext, betydelsen av behandlingstidens längd eller vilka målgrupper som kan ha behov av institutionsvård.

Uppdraget baseras på registerdata, dokumentanalys, intervjuer och en workshop.
Målet med uppdraget är att skapa kunskapsunderlag som kan användas för att vidareutveckla arbetet med frivillig institutionsvård för vuxna med missbruk och beroende.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 30 juni 2024.

Ansvarig utredare

Sanja Magdalenić (Enheten för socialtjänst 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: