Utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Socialstyrelsen har initierat ett projekt med syfte att utvärdera följsamheten till de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk, skadligt bruk och beroende. Utvärderingen baseras på data från Socialstyrelsens register (patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret). Uppgifter kommer också att inhämtas via enkäter till berörda verksamheter, inom regioner och socialtjänst, samt gruppintervjuer med representanter från hälso- och sjukvård och socialtjänst. Projektet sker i samarbete med externa experter. Målet med utvärderingen är att belysa vilka områden som fungerar bra respektive mindre bra, utifrån utvärderingens resultat. Dessa kommer att lyftas fram som förbättringsområden, som även innehåller förslag till regioner och kommuner på hur vården och stödet kan förbättras för att kunna öka följsamheten till rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Berörda verksamheter ger även återkoppling till Socialstyrelsen inför kommande revidering av de nationella riktlinjerna för området.

Avrapportering

Projektet planeras att redovisas senast den 30 juni 2024.

Ansvarig utredare

Ehline Larsson (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: