Bättre bemötande och stärkt uppföljning avseende vård vid könsdysfori

Vården av personer med könsdysfori präglas sedan flera år av brister i tillgänglighet och av brist på kunskap om behandlingarnas resultat. Tidigare rapporter har också visat på bristfälligt bemötande från vårdens sida när gäller personer med könsdysfori. Uppdraget avser att ta fram kvalitetsindikatorer samt utreda och beskriva förutsättningarna som behöver finnas för att dessa ska kunna registreras och användas för nationell uppföljning. Att kunna följa upp endokrina behandlingar på långt sikt är särskilt viktigt för att kunna säkerställa en ökad kvalitet och jämlikheten i vården samt möjligheterna till forskning. Uppdraget kommer också ta fram informationsmaterial om bemötande av personer med könsdysfori som ett verktyg till vårdprofessioner för att kunna ge ett bättre bemötande. För detta uppdrag är samverkan både internt och med externa aktörer viktigt. I nuläget är identifierade aktörer bl.a. Nationell högspecialiserad vård (NHV)-enheterna inom vården, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), SBU, könsdysforiregistret samt patient- och civilsamhällesorganisationer såsom Transammans, RFSL och RFSU. Syftet med uppdraget är att:

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 6 februari 2025.

Ansvarig utredare

Anastasia Simi (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: