Analysera satsningen på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden

Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Satsningen syftar till att minska risken för att barn och unga dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. I detta deluppdrag ingår att analysera i vilken utsträckning genomförda insatser i kommunerna har bidragit till syftet med satsningen. Analysen kommer bland annat bygga på dokumentstudier, intervjuer och enkätsvar. Uppdraget delredovisades den 28 april 2022 och 28 april 2023 och slutredovisas senast 4 juni 2024.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 4 juni 2024.

Ansvarig utredare

Karin Blomdahl (Enheten för statsbidrag 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: