Framställning och kvalitet – patientregistret

Om patientregistret

Patientregistret är ett nationellt register som innehåller uppgifter om patienter som har vårdats inom den slutna hälso- och sjukvården samt de som har behandlats av läkare inom den specialiserade öppenvården (den del av den öppna hälso- och sjukvården som inte är primärvård). Från och med 1 januari 2024 omfattar registret även patienter som behandlats i den psykiatriska öppenvården av andra yrkesgrupper än läkare. 

För varje vårdkontakt ska det finnas uppgift om patientens

  • personnummer
  • huvuddiagnos
  • relevanta bidiagnoser
  • vårdåtgärder
  • yttre orsaker i vissa fall
  • andra medicinska och administrativa uppgifter.

Uppgiftslämnare till patientregistret är sjukvårdens huvudmän.

Registrets tillförlitlighet är överlag god, och speglar den data som finns i de regionala patientadministrativa systemen. Det finns dock kända bortfall, främst av privata vårdgivare och av vissa variabler, som kan begränsa vissa användningsområden. Kvaliteten har också varierat över tid vilket kan påverka tidsserier.

För mer information om registrets framställning och kvalitet, se dokumentet nedan.

Ladda ner

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: