Framställning och kvalitet - patientregistret

Om patientregistret

Patientregistret är ett nationellt register som innehåller uppgifter om patienter som har vårdats inom den slutna hälso- och sjukvården samt de som har behandlats av läkare inom den specialiserade öppenvården (den del av den öppna hälso- och sjukvården som inte är primärvård).

För varje vårdkontakt ska det finnas uppgift om patientens

  • personnummer
  • huvuddiagnos
  • relevanta bidiagnoser
  • vårdåtgärder
  • yttre orsaker i vissa fall
  • andra medicinska och administrativa uppgifter.

Uppgiftslämnare till patientregistret är sjukvårdens huvudmän.

Registrets tillförlitlighet är överlag god, och speglar den data som finns i de regionala patientadministrativa systemen. Det finns dock kända bortfall, främst av privata vårdgivare och av vissa variabler, som kan begränsa vissa använd-ningsområden. Kvaliteten har också varierat över tid vilket kan påverka tidsserier.

För mer information om registrets framställning och kvalitet, se dokumentet nedan.

Ladda ner

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: