Senaste version av SOSFS 2005:21 Socialstyrelsens föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna uppgifter om statistik om stöd och service till vissa funktionshindrade

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad till och med: HSLF-FS 2018:11

Senaste lydelse: Gäller från och med 2018-06-01

1 § Varje kommun ska lämna uppgifter enligt 2 § till Socialstyrelsen. (HSLF-FS 2018:11)

2 § Av 2 § förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade framgår det att varje kommun ska lämna uppgifter om de personer som kommunen beslutat om och verkställt insatser för enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Uppgifterna ska lämnas enligt blanketten (bilagan) eller i elektronisk form i enlighet med blanketten. (HSLF-FS 2018:11)

Uppgifterna ska lämnas en gång per år senast den 25 oktober och avse förhållandena den 1 oktober innevarande år. (SOSFS 2007:7)

Ladda ner

Senast uppdaterad:
Publicerad: