Patientsäkerhet

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet i Sverige. Arbetet är myndighetsövergripande och sker i samverkan med flera olika myndigheter och parter. Här presenterar vi delar av vårt arbete för ökad patientsäkerhet.

Agera för säker vård – nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen, i bred samverkan, tagit fram en nationell handlingsplan som ska stärka patientsäkerheten. Den ska bidra till en nationell kraftsamling och stödja kommuner och regioner att ta fram egna handlingsplaner för patientsäkerhet. Den nationella handlingsplanen ska också bidra till en bättre samordning av patientsäkerhetsarbetet runt om i landet.

Läs mer om den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Ladda ner eller beställ den nationella handlingsplanen

Verktyg för att implementera handlingsplanen

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i samverkan med NSG Patientsäkerhet och Socialstyrelsen tagit fram ett analysverktyg som kan användas av kommuner och regioner som stöd för att implementera den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Läs mer om analysverktyget och om fler stöd för implementeringen av handlingsplanen på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Stöd för samordnad kommunikation om den nationella handlingsplanen

Det är många aktörer som deltar i arbetet med att utveckla patientsäkerheten i linje med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Som hjälp i det arbetet har vi tagit fram ett stöd för samordnad kommunikation om handlingsplanen. Stödet består av bland annat en manual, budskap samt illustrationer och produkter för nedladdning.

Förutom att stödet ska underlätta för alla att kommunicera det arbete som görs utifrån handlingsplanen, är tanken att det också ska synliggöra att lokalt, regionalt och nationellt patientsäkerhetsarbete hänger samman.

Läs mer om stödet för samordnad kommunikation och ladda ner produkterna på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Socialstyrelsens uppdrag att samordna och stödja arbetet med patientsäkerhet

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2020–2024 ansvara för att samordna och stödja insatser för att genomföra den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Syftet med uppdraget är att stärka huvudmännens patientsäkerhetsarbete inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården. Syftet är också att åstadkomma en effektiv samordning av de nationella insatserna för patientsäkerhet. Arbetet görs i samverkan med berörda nationella organisationer och myndigheter samt huvudmän inom hälso- och sjukvården.

Samverkan och dialog för ökad patientsäkerhet

Socialstyrelsens uppdrag att samordna och stödja huvudmännens arbete med patientsäkerhet behöver ske i nära dialog med hälso- och sjukvårdens företrädare och utifrån deras behov av kunskapsstöd, erfarenhetsutbyte och dialog. Därför anordnar eller deltar Socialstyrelsen regelbundet i dialogmöten, digitala kunskapsträffar och nationella och regionala konferenser. Det görs i samarbete med bland annat företrädare från regionernas kunskapsstyrningsorganisation och aktörer i Nationellt råd för patientsäkerhet.

Läs mer om samverkan och dialog för ökad patientsäkerhet

Nationellt råd för patientsäkerhet

Inom ramen för den nationella handlingsplanen har Nationellt råd för patientsäkerhet bildats. Rådet är ett samverkansforum med representanter från myndigheter, organisationer och huvudmännen.

Läs mer om Nationellt råd för patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Webbutbildningen riktar sig till dig som är medarbetare eller chef i hälso- och sjukvården. Utbildningen ger en bred förståelse för patientsäkerhetsområdet och vad du själv kan göra för att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador. Den är kostnadsfri och öppen för alla.

Läs mer om Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet hos Socialstyrelsens utbildningsportal

Linkedin-sida för patientsäkerhetsfrågor

Linkedin-sidan Agera för säker vård vänder sig till dig som är intresserad av att följa och delta i arbetet för ökad patientsäkerhet. Du får till exempel veta mer om Socialstyrelsens arbete inom patientsäkerhetsområdet och får inspiration av goda exempel, ta del av andras erfarenheter och annat som är relevant för patientsäkerhetsarbetet.

Webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Samlat stöd för patientsäkerhet

Samlat stöd för patientsäkerhet är en webbplats där det nationella patientsäkerhetsarbetet finns samlat. Syftet med webbplatsen är att stödja dig som chef och medarbetare i hälso- och sjukvården och tandvården i patientsäkerhetsarbetet. Webbplatsen innehåller information om patientsäkerhet och länkar till bland annat handböcker, vägledningar, rapporter, statistik, utbildningar, podcasts med mera.
Senast uppdaterad:
Publicerad: