Stort behov av att förbättra äldres vård och omsorg

Publicerad:
Pandemin har blottlagt tidigare brister i vård och omsorg till äldre. De senaste två åren har också inneburit uteblivna operationer och läkarbesök, liksom att färre äldre sökt och fått äldreomsorg. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell ser att det nu behövs förbättringar för att alla äldre personer ska få vård och omsorg utifrån sina behov.

– Pandemin satte tidigt fokus på brister i den vård och omsorg som äldre personer får. Det har inte funnits förutsättningar överallt för att möta behoven hos äldre personer, såsom rätt kompetens, resurser, fungerande rutiner och strukturer. Nu krävs fortsatta satsningar för att säkerställa att äldre personer i hela landet får vård och omsorg med hög kvalitet och tillgänglighet, säger Olivia Wigzell.

Myndighetens rapporter har tidigare bland annat visat att personalkontinuiteten inom hemtjänsten har försämrats jämfört med för tio år sedan. Då mötte äldre med hemtjänst i genomsnitt 13 olika personer under en 14-dagarsperiod. För 2021 är siffran 16, enligt nya öppna jämförelser som presenteras i dag. Antalet varierar samtidigt kraftigt över landet, från 7 i vissa kommuner till 24 i andra.

– Vi har länge påtalat att personalkontinuiteten inom hemtjänsten behöver förbättras. Kontinuitet är viktigt för tryggheten och för att kunna ge stöd och hjälp utifrån individens behov och önskemål, säger Olivia Wigzell.

De öppna jämförelserna visar också fortsatt stora skillnader över landet när det gäller hur många som får läkemedel som Socialstyrelsen har listat som olämpliga för äldre, eftersom de medför en betydande risk för biverkningar. Inom hemtjänsten varierar andelen i gruppen 75 år och äldre från 1,8 procent i vissa kommuner till 16,7 i andra. På äldreboendena varierar det mellan 0 och 20,6 procent.

– Vi kan se en minskning nationellt de senaste åren, och det är mycket positivt. Men de stora skillnaderna över landet visar att det finns möjlighet att förbättra läkemedelsbehandlingen och patientsäkerheten ytterligare. Fler kommuner behöver minska användningen av olämpliga läkemedel, säger Olivia Wigzell.

Uteblivna operationer och färre med äldreomsorg
Uppepå de utmaningar som funnits sedan tidigare har covid-19 även orsakat ett uppdämt behov av vård och omsorg. Under perioden mars 2020–oktober 2021 har 15 000 färre operationer gjorts på personer från 70 år och uppåt, enligt statistik från Socialstyrelsens patientregister. Samtidigt har det även gjorts ungefär 186 700 färre läkarbesök i åldersgruppen.

Antalet personer som får äldreomsorg har också minskat de senaste två åren, totalt handlar det om en minskning på drygt 10 000 personer som har hemtjänst eller en plats på äldreboende. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens register. Antalet med hemtjänst har gått ner med omkring 6 500 personer, cirka 4 procent, mellan december 2019 och december 2021. På äldreboendena har antalet personer minskat med cirka 4 000, eller nästan 5 procent. Myndighetens analyser har visat att en förklaring är att färre än tidigare ansökt om äldreomsorg, bland annat av rädsla för smittspridningen.

– Vi ser med stor oro att covid-19 har orsakat en välfärdsskuld, på grund av att både vård- och omsorgsinsatser uteblivit. Det är viktigt att regionerna och kommunerna arbetar för att ta igen vård som behövts skjutas upp. Kommunerna behöver också ha en beredskap för att fler kommer att ansöka om hemtjänst och plats på äldreboende framöver, säger Olivia Wigzell.

Socialstyrelsen stöttar regioner och kommuner bland annat genom att fortsätta att följa utvecklingen framöver. Nya analyser kommer att presenteras under året. Myndighetens uppdrag är också att ta fram vägledningar och utbildningar till beslutsfattare och personal, betala ut statsbidrag samt ta fram föreskrifter. Socialstyrelsen kommer under våren även att inrätta ett kompetenscentrum för äldres vård och omsorg.

– Det är viktigt att de problem som framkommit under två är med pandemi inte faller i glömska. Situationen kräver insatser här och nu, men också ett uthålligt arbete på lång sikt. Det är många olika parter i samhället som tillsammans behöver arbeta för att kvaliteten i äldreomsorgen och vården för äldre ska utvecklas, säger Olivia Wigzell.