Samverkan om utvecklingen av totalförsvaret med myndighetschefer

Publicerad:
Läget är allvarligt var budskapet när Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlade en rad myndighetschefer som ingår i arbetet för att stärka totalförsvaret. Socialstyrelsen deltog som sektorsansvarig myndighet för hälsa- vård och omsorg.

Utgångspunkten för mötet var det mycket allvarliga säkerhetsläget när Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlade civilområdeschefer, sektorsansvariga myndighetschefer, chefer från militärregionerna samt Myndigheten för psykologiskt försvar för samverkan om utvecklingen i totalförsvaret. Syftet med mötet som ägde rum i veckan var att identifiera vilka satsningar som behövs för att öka den samlade förmågan i totalförsvaret.

- Det är ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge och det kan förändras snabbt. Både erfarenhetsutbyte och samverkan är avgörande för att bygga kunskap och tillit och det är viktigt att vi kan agera även under osäkra förhållanden, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, som deltog i mötet.

Socialstyrelsen är sedan 1 oktober 2022 sektorsansvarig myndighet för beredskapsarbetet inom sektorn hälsa, vård och omsorg. Det innebär att myndigheten har ett utökat ansvar att stärka samordningen och driva på utvecklingen av beredskapen vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig. I sektorn ingår både myndigheter, kommuner, regioner, privata och ideella aktörer.

Stöd för stärkt beredskap

Myndigheten arbetar också med att stödja regioner och kommuner genom bland annat kunskapsstöd, planer och analyser och med ett stort antal regeringsuppdrag som ska stödja kommuner och regioner i deras arbete med att stärka beredskapen och uppbyggnaden av totalförsvaret. 

En av de senaste rapporterna från Socialstyrelsen handlade om hur beredskapen inom bland annat hemsjukvård, hemtjänst, äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning kan stärkas. 

Så kan beredskapen inom kommunal vård och omsorg stärkas

Läs mer om beredskap på Socialstyrelsens webbplats