Högre risk för suicid när ekonomin kraschar

Publicerad:
Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa och en förhöjd risk för suicid. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen, som presenteras idag. Sambanden är viktiga att känna till för yrkesutövare inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten, för att personer i riskzonen lättare ska kunna identifieras och få hjälp.

Ekonomiska problem kan uppstå i samband förändrade livssituationer som att man blir av med sitt arbete, drabbas av sjukdom eller genomgår en skilsmässa. I extra pressade tider, som nu, med ihärdig och hög inflation och kraftigt stigande räntor ökar risken ytterligare för att människor ska hamna i ekonomiska svårigheter och behöva söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

– Många som beviljas ekonomiskt bistånd har komplexa svårigheter och insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården, säger Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig i psykiatri, som lett studien.

Studien som gjorts på data från Socialstyrelsens register, visar att personer som fick ekonomiskt bistånd under 2020 betydligt oftare än befolkningen i övrigt haft kontakt med specialistpsykiatrin på grund av psykisk ohälsa. De som mottog ekonomiskt bistånd löpte avsevärt högre risk än andra att hamna på sjukhus efter suicidförsök eller annan avsiktlig självskada. Den risken var hela sex gånger högre.

Fem gånger högre risk för suicid

Nästan lika hög var risken för fullbordad suicid, fem gånger högre, eller död av annan orsak, tre gånger högre, under året efter att ekonomiskt bistånd beviljats.

– Den här studien bekräftar vikten av att de som i sin yrkesroll inom socialtjänsten möter personer i ekonomisk utsatthet verkligen frågar om psykisk ohälsa och eventuella tankar på suicid. Intrycket är att det inte i tillräcklig hög grad görs idag. Och även det omvända, att sjukvården och särskilt specialistpsykiatrin, ställer frågor om patienternas ekonomiska situation, säger Ylva Ginsberg.

I en annan svensk studie som nyligen publicerats konstateras att personer som hamnat hos Kronofogden hade dubbelt så hög risk för suicidförsök som de som fått hjälp med exempelvis skuldrådgivning eller skuldsanering.

Skuldkänslor gör det svårare att söka hjälp

Känslor av skuld och skam är vanliga både vid ekonomiska problem och tankar på suicid vilket kan göra det svårt att söka hjälp eller att orka berätta om sin situation. Därför behöver socialtjänsten och hälso- och sjukvården bli bättre på att ställa frågor om den enskildes såväl psykiska hälsa som ekonomiska situation för att bättre kunna samverka om vilka insatser som behöver erbjudas.

– Vikten av att hantera skulder och ekonomisk stress som en del av ett suicidpreventivt arbete inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver därför uppmärksammas tydligare, menar Ylva Ginsberg.

I studien har data från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd, patientregistret och dödsorsaksregistret analyserats för att se om det finns ett samband mellan ekonomisk utsatthet och olika aspekter av psykisk ohälsa samt dödlighet.

Högre risk för psykisk ohälsa och suicid bland mottagare av ekonomiskt bistånd
Högre risk för psykisk ohälsa och suicid bland mottagare av ekonomiskt bistånd

Kontakt

Ylva Ginsberg, medicinsk sakkunnig
Telefon: 075-247 30 00