Första nationella handlingsplanen ska stärka patientsäkerheten

Publicerad:
I dag släpps den första nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Planen ska stödja regionernas och kommunernas arbete med patientsäkerhet och minska risken att patienter drabbas av vårdskador.

Årligen drabbas ungefär 100 000 patienter av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården. För att bidra till att stärka patientsäkerheten i regioner och kommuner och stödja och samordna arbetet i landet släpper Socialstyrelsen i dag en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Arbetet med planen har skett i samverkan med andra myndigheter, organisationer, regioner och kommuner, experter och företrädare för patienter och närstående. Målsättningen är att ingen patient ska behöva drabbas av skador som går att undvika.

Förebyggande arbete behöver utvecklas

I planen, som varit på remiss, lyfts fram både grundläggande förutsättningar för en säker vård och fem prioriterade fokusområden med ett 30-tal nationella åtgärder. Bland annat behöver kunskapen om patientsäkerhet öka inom hälso- och sjukvården, det förebyggande arbetet utvecklas och arbetet stärkas med att identifiera, utreda och analysera såväl inträffade vårdskador som risker.

- Patientsäkerhet handlar om ett långsiktigt arbete och i planen lyfter vi dels ett antal grundläggande förutsättningar som behöver vara på plats - som ett tydligt och engagerat ledarskap, en god arbetsmiljö, tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal med relevant kompetens och att patienterna och närstående är delaktiga i den egna vården, säger Charlotta George, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Bland de nationella åtgärderna finns exempelvis främjande av introduktionsprogram för vårdpersonal, stärkta insatser för analys, lärande och utbildning, liksom samordning mellan lärosäten och huvudmän kring en god kompetensförsörjning. Det är även viktigt att vården upprätthåller en god beredskap för oväntad belastning, avbrott och kriser genom exempelvis simuleringsövningar och katastrofövningar.

Samverkan i ett nationellt råd för patientsäkerhet

För att genomföra arbetet med handlingsplanen kommer Socialstyrelsen att samverka med myndigheter och organisationer i ett nationellt råd för patientsäkerhet.

- Nu är tanken att regioner och kommuner ska kunna ta den nationella handlingsplanen vidare, anpassa den utifrån sina förutsättningar och utmaningar och ha den som grund för att utveckla sina egna handlingsplaner. Det är ett arbete som vi har sett redan har påbörjats på flera håll, säger Charlotta George.

Den nationella handlingsplanen gäller 2020-2024 och Socialstyrelsen kommer att följa upp både genomförandet och effekten av planen.

- Med den här handlingsplanen vill vi ta patientsäkerhetsarbetet till nästa nivå och rikta oss även till dem som fattar besluten inom hälso- och sjukvården. Vår förhoppning är att den ska bidra till en förflyttning inom arbetet med patientsäkerhet, från enskilda utfallsområden till en bredare syn på patientsäkerhet där vikten läggs vid exempelvis ett gott ledarskap, en tydlig organisation och en god säkerhetskultur, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Fakta

Grundläggande förutsättningar för säker vård i handlingsplanen:

  • Engagerad ledning och tydlig styrning
  • Engod säkerhetskultur
  • Adekvat kunskap och kompetens
  • Patienten som medskapare

Fem prioriterade fokusområden i handlingsplanen:

  • Öka kunskap om inträffade vårdskador
  • Tillförlitliga och säkra system och processer
  • Säker vård här och nu
  • Stärka analys, lärande och utveckling
  • Öka riskmedvetenhet och beredskap
Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Kontakt

Charlotta George
Telefon: 075-247 41 98

Kontakt

Thomas Lindén
Telefon: 075-247 32 17